Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Regulamin

WIELKI TEST 1918 Z OKAZJI 100 ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ

pod patronatem Starosty Tomaszowskiego Pana Mirosława Kuklińskiego

REGULAMIN KONKURSU

I. Tematyka konkursu
Wielki Test-1918 obejmuje zagadnienia z zakresu polityki, wojskowości, kultury, gospodarki i religii, dotyczące dążeń niepodległościowych Polaków. Ramy czasowe konkursu będą zawierać się od Konfederacji Barskiej w 1768r. do ostatecznego ustalenia granic II RP w 1923r., a temat przewodni będzie stanowił podstawę do pytań na teście wiedzy.

II. Cele konkursu
1. Pogłębianie i utrwalanie wiedzy historycznej na temat okoliczności odzyskaniem niepodległości przez Polskę w 1918r. wśród mieszkańców Powiatu Tomaszowskiego.
2. Promowanie idei wolności oraz suwerenności narodów i państw.
3. Rozbudzanie uczuć patriotycznych i postaw obywatelskich.
4. Krzewienie wśród polskiej młodzieży idei patriotyzmu i szacunku dla minionych pokoleń.
5. Promowanie postawy aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym poprzez poznawanie losów własnej Ojczyzny.
6. Uczenie szacunku dla polskiego dziedzictwa historycznego i kulturowego.
7. Poszukiwania różnych źródeł informacji o przeszłości Polski oraz własnego regionu, docieranie do świadków historii, a także poznawanie wydarzeń z przeszłości swojej Małej Ojczyzny.

III. Organizator konkursu
1. Wydział Oświaty w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Mazowieckim.
2. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim.

IV. Uczestnicy konkursu
Adresatami konkursu są wszyscy mieszkańcy Powiatu Tomaszowskiego zgłaszani przez różnego rodzaju instytucje oraz osoby indywidualne biorące udział w rozwiązywaniu zadań publikowanych na stronie internetowej szkoły.

V. Przebieg konkursu
Konkurs ma składa się z dwóch form:
1. Forma konkursowa dla instytucji i stowarzyszeń podzielona na dwa etapy:
a) Etap pierwszy – eliminacje organizowane na poziomie instytucji, które zgłosiły udział w konkursie odbywa się w placówkach dokonujących zgłoszeń (zał.1) w terminie określonym w harmonogramie.
Komisja Główna przesyła drogą mailową jeden egzemplarz testu na 24 godziny przed rozpoczęciem rozwiązywania testu. Każda instytucja powołuje Komisję Konkursową, która drukuje/kseruje test w liczbie niezbędnej dla liczby zgłoszonych uczestników (dla każdego uczestnika – 1 egzemplarz testu). Każdy rozwiązuje Test samodzielnie, z zachowaniem zasad poufności i bez możliwości kontaktu ze sobą w trakcie jego rozwiązywania. W razie stwierdzenia niesamodzielności pracy uczestnika, należy zakończyć rozwiązywanie przez niego Testu. Czas rozwiązywania– 45 min. Test rozpoczyna się o jednakowej godzinie i składa się z 30 pytań jednokrotnego wyboru ocenianych w skali: 0 - 1 punktów. Po zakończeniu rozwiązywania testu członkowie Komisji Konkursowej zbierają testy od uczestników, a następnie są one sprawdzane według modelu odpowiedzi dostarczonego przez Komisję Główną. Model odpowiedzi zostanie wysłany do wszystkich instytucji po zakończeniu pisania testu przez uczestników. W razie problemów ze sprawdzaniem prac uczestników lub interpretacją przyjętych w modelu odpowiedzi, należy skontaktować się z przedstawicielem Komisji Głównej drogą mailową lub telefonicznie.
Po sprawdzeniu wszystkich testów sporządzana jest lista uczestników według ilości uzyskanych przez nich punktów (kserokopia listy uczestników dołączane jest do Protokołu z prac Komisji). Do etapu finałowego zostaje zakwalifikowanych 3 laureatów z najlepszymi wynikami, którzy tworzą zespół reprezentujący daną instytucję. Komisja Konkursowa po zakończeniu swoich prac dostarcza Protokół do Komisji Głównej według wzoru (zał.2).
b) Etap drugi – finałowy, przeprowadzony w siedzibie Organizatora.
Etap finałowy, do którego zakwalifikowali się zwycięzcy eliminacji odbędzie się do 9 listopada 2018r. Dokładne miejsce i termin przeprowadzenia testu finałowego Konkursu zostanie przekazany w oddzielnej informacji.

2. W zestawie finałowym testu podobnie jak i w eliminacjach zostaną wykorzystane pytania pochodzące z puli 1918 pytań zaprezentowanych na stronie internetowej ZSP nr 8. W finale zespoły będą rozwiązywać test składający się z 30 pytań z zakresu polityki, wojskowości, kultury, gospodarki i religii w maksymalnym czasie 30 minut.

3. Komisja Główna powołana przez Organizatora dokonuje oceny testów według przyjętego schematu punktowania. Spośród startujących zespołów Komisja wyłaniania 3 najlepsze zespoły i dodatkowo przyznaje 2 wyróżnienia.

4. Forma indywidualna.
Osoby indywidualne zainteresowane konkursem, mogą wziąć w nim udział poprzez przesłanie odpowiedzi na jeden ze 107 publikowanych zestawów konkursowych na adres test1918@op.pl i podanie swoich danych osobowych w celach kontaktowych. Przesłanie odpowiedzi i danych będzie automatycznym zgłoszeniem uczestnika do konkursu i akceptacją zasad regulaminu.
Spośród wszystkich osób biorących udział w tej formie konkursu zostanie wyłonionych 16 laureatów, którzy odpowiedzą najlepiej i najszybciej na publikowane zestawy testowe w danym tygodniu.
We wszystkich etapach w przypadku uzyskania jednakowej ilości punktów przez uczestników o zajętym miejscu zadecyduje kolejność oddania/przesłania testu.
Po dokonaniu oceny wszystkich testów konkursowych, ustaleniu liczby punktów Komisja Główna sporządza listę nagrodzonych i wyróżnionych, dla każdej formy oddzielnie. Decyzje Komisji Głównej są ostateczne i nie podlegają odwołaniu. Z prac Komisji Głównej sporządzony zostanie Protokół, którego integralną częścią będzie lista nagrodzonych i wyróżnionych.

VI. Terminarz konkursu
Do 4 czerwca – instytucje otrzymują Regulamin Konkursu; będzie on zamieszczony także na stronie internetowej Organizatora www.zsp8.eu w zakładce Wielki Test-1918.
6 czerwca - 30 czerwca i 30 lipca - 19 października 2018r. - publikacja 107 zestawów pytań na stronie www.zsp8.eu w zakładce Wielki Test-1918., po 18 pytań dziennie i raz 10.
Do 30 września – przesyłanie zgłoszeń instytucji do Konkursu (e-mailem) lub dostarczenie do siedziby Organizatora- ZSP nr 8 (zał.1), powołanie Komisji Konkursowych, ogłoszenie Konkursu na terenie instytucji, przedstawienie uczestnikom zasad udziału w Konkursie.
Do 26 października - etap I.
Do 9 listopada - etap II finałowy.

VII. Nagrody i wyróżnienia
Finaliści reprezentujący instytucje i osoby indywidualne otrzymują dyplomy uznania i nagrody rzeczowe. W przypadku udziału uczestnika w obu formach konkursu nagrody nie kumulują się.

VIII. Ochrona Praw Osobowych
Dane osobowe uczestników konkursu są chronione zgodnie z ustawą z 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez uczestników na wykorzystanie i publikację wizerunku oraz nazwiska wyłącznie w celach popularyzacji konkursu i jego wyników.

IX. Dane kontaktowe Organizatora Konkursu
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim 97-200,
ul. Nadrzeczna 17/25 tel.(044) 7245308 zsp8tomaszow@wikom.pl
strona internetowa www.zsp8.eu (zakładka Aktualności/Wielki Test-1918)

X. Koordynatorzy Konkursu
Piotr Dębicki, piotrdebicki@onet.pl , tel. 602273254
Grażyna Góralczyk, goralczyk@op.pl , tel.697989928

XI. Załączniki do Konkursu Historycznego
Załącznik nr 1. Zgłoszenie instytucji do udziału w Konkursie
Załącznik nr 2. Protokół z prac Komisji Konkursowej