Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Regulamin

WIELKI TEST 1918 Z OKAZJI 100 ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ

pod patronatem Starosty Tomaszowskiego Pana Mirosława Kuklińskiego

REGULAMIN KONKURSU

I. Tematyka konkursu
Wielki Test-1918 obejmuje zagadnienia z zakresu polityki, wojskowości, kultury, gospodarki i religii, dotyczące dążeń niepodległościowych Polaków. Ramy czasowe konkursu będą zawierać się od Konfederacji Barskiej w 1768r. do ostatecznego ustalenia granic II RP w 1923r., a temat przewodni będzie stanowił podstawę do pytań na teście wiedzy.

II. Cele konkursu
1. Pogłębianie i utrwalanie wiedzy historycznej na temat okoliczności odzyskaniem niepodległości przez Polskę w 1918r. wśród mieszkańców Powiatu Tomaszowskiego.
2. Promowanie idei wolności oraz suwerenności narodów i państw.
3. Rozbudzanie uczuć patriotycznych i postaw obywatelskich.
4. Krzewienie wśród polskiej młodzieży idei patriotyzmu i szacunku dla minionych pokoleń.
5. Promowanie postawy aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym poprzez poznawanie losów własnej Ojczyzny.
6. Uczenie szacunku dla polskiego dziedzictwa historycznego i kulturowego.
7. Poszukiwania różnych źródeł informacji o przeszłości Polski oraz własnego regionu, docieranie do świadków historii, a także poznawanie wydarzeń z przeszłości swojej Małej Ojczyzny.

III. Organizator konkursu
1. Wydział Oświaty w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Mazowieckim.
2. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim.

IV. Uczestnicy konkursu
Adresatami konkursu są wszyscy mieszkańcy Powiatu Tomaszowskiego zgłaszani przez różnego rodzaju instytucje oraz osoby indywidualne biorące udział w rozwiązywaniu zadań publikowanych na stronie internetowej szkoły.

V. Przebieg konkursu
Konkurs ma składa się z dwóch form:
1. Forma konkursowa dla instytucji i stowarzyszeń podzielona na dwa etapy:
a) Etap pierwszy – eliminacje organizowane na poziomie instytucji, które zgłosiły udział w konkursie odbywa się w placówkach dokonujących zgłoszeń (zał.1) w terminie określonym w harmonogramie.
Komisja Główna przesyła drogą mailową jeden egzemplarz testu na 24 godziny przed rozpoczęciem rozwiązywania testu. Każda instytucja powołuje Komisję Konkursową, która drukuje/kseruje test w liczbie niezbędnej dla liczby zgłoszonych uczestników (dla każdego uczestnika – 1 egzemplarz testu). Każdy rozwiązuje Test samodzielnie, z zachowaniem zasad poufności i bez możliwości kontaktu ze sobą w trakcie jego rozwiązywania. W razie stwierdzenia niesamodzielności pracy uczestnika, należy zakończyć rozwiązywanie przez niego Testu. Czas rozwiązywania– 45 min. Test rozpoczyna się o jednakowej godzinie i składa się z 30 pytań jednokrotnego wyboru ocenianych w skali: 0 - 1 punktów. Po zakończeniu rozwiązywania testu członkowie Komisji Konkursowej zbierają testy od uczestników, a następnie są one sprawdzane według modelu odpowiedzi dostarczonego przez Komisję Główną. Model odpowiedzi zostanie wysłany do wszystkich instytucji po zakończeniu pisania testu przez uczestników. W razie problemów ze sprawdzaniem prac uczestników lub interpretacją przyjętych w modelu odpowiedzi, należy skontaktować się z przedstawicielem Komisji Głównej drogą mailową lub telefonicznie.
Po sprawdzeniu wszystkich testów sporządzana jest lista uczestników według ilości uzyskanych przez nich punktów (kserokopia listy uczestników dołączane jest do Protokołu z prac Komisji). Do etapu finałowego zostaje zakwalifikowanych 3 laureatów z najlepszymi wynikami, którzy tworzą zespół reprezentujący daną instytucję. Komisja Konkursowa po zakończeniu swoich prac dostarcza Protokół do Komisji Głównej według wzoru (zał.2).
b) Etap drugi – finałowy, przeprowadzony w siedzibie Organizatora.
Etap finałowy, do którego zakwalifikowali się zwycięzcy eliminacji odbędzie się do 9 listopada 2018r. Dokładne miejsce i termin przeprowadzenia testu finałowego Konkursu zostanie przekazany w oddzielnej informacji.

2. W zestawie finałowym testu podobnie jak i w eliminacjach zostaną wykorzystane pytania pochodzące z puli 1918 pytań zaprezentowanych na stronie internetowej ZSP nr 8. W finale zespoły będą rozwiązywać test składający się z 30 pytań z zakresu polityki, wojskowości, kultury, gospodarki i religii w maksymalnym czasie 30 minut.

3. Komisja Główna powołana przez Organizatora dokonuje oceny testów według przyjętego schematu punktowania. Spośród startujących zespołów Komisja wyłaniania 3 najlepsze zespoły i dodatkowo przyznaje 2 wyróżnienia.

4. Forma indywidualna.
Osoby indywidualne zainteresowane konkursem, mogą wziąć w nim udział poprzez przesłanie odpowiedzi na jeden ze 107 publikowanych zestawów konkursowych na adres test1918@op.pl i podanie swoich danych osobowych w celach kontaktowych. Przesłanie odpowiedzi i danych będzie automatycznym zgłoszeniem uczestnika do konkursu i akceptacją zasad regulaminu.
Spośród wszystkich osób biorących udział w tej formie konkursu zostanie wyłonionych 16 laureatów, którzy odpowiedzą najlepiej i najszybciej na publikowane zestawy testowe w danym tygodniu.
We wszystkich etapach w przypadku uzyskania jednakowej ilości punktów przez uczestników o zajętym miejscu zadecyduje kolejność oddania/przesłania testu.
Po dokonaniu oceny wszystkich testów konkursowych, ustaleniu liczby punktów Komisja Główna sporządza listę nagrodzonych i wyróżnionych, dla każdej formy oddzielnie. Decyzje Komisji Głównej są ostateczne i nie podlegają odwołaniu. Z prac Komisji Głównej sporządzony zostanie Protokół, którego integralną częścią będzie lista nagrodzonych i wyróżnionych.

VI. Terminarz konkursu
Do 4 czerwca – instytucje otrzymują Regulamin Konkursu; będzie on zamieszczony także na stronie internetowej Organizatora www.zsp8.eu w zakładce Wielki Test-1918.
6 czerwca - 30 czerwca i 30 lipca - 19 października 2018r. - publikacja 107 zestawów pytań na stronie www.zsp8.eu w zakładce Wielki Test-1918., po 18 pytań dziennie i raz 10.
Do 30 września – przesyłanie zgłoszeń instytucji do Konkursu (e-mailem) lub dostarczenie do siedziby Organizatora- ZSP nr 8 (zał.1), powołanie Komisji Konkursowych, ogłoszenie Konkursu na terenie instytucji, przedstawienie uczestnikom zasad udziału w Konkursie.
Do 26 października - etap I.
Do 9 listopada - etap II finałowy.

VII. Nagrody i wyróżnienia
Finaliści reprezentujący instytucje i osoby indywidualne otrzymują dyplomy uznania i nagrody rzeczowe. W przypadku udziału uczestnika w obu formach konkursu nagrody nie kumulują się.

VIII. Ochrona Praw Osobowych
Dane osobowe uczestników konkursu są chronione zgodnie z ustawą z 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez uczestników na wykorzystanie i publikację wizerunku oraz nazwiska wyłącznie w celach popularyzacji konkursu i jego wyników.

IX. Dane kontaktowe Organizatora Konkursu
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim 97-200,
ul. Nadrzeczna 17/25 tel.(044) 7245308 zsp8tomaszow@wikom.pl
strona internetowa www.zsp8.eu (zakładka Aktualności/Wielki Test-1918)

X. Koordynatorzy Konkursu
Piotr Dębicki, piotrdebicki@onet.pl , tel. 602273254
Grażyna Góralczyk, goralczyk@op.pl , tel.697989928

XI. Załączniki do Konkursu Historycznego
Załącznik nr 1. Zgłoszenie instytucji do udziału w Konkursie
Załącznik nr 2. Protokół z prac Komisji Konkursowej