Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Deklaracja Dostępności

Wstęp

Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 8
w Tomaszowie Mazowieckim
zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej:

Daty publikacji i aktualizacji

 • Data publikacji strony internetowej: 2018-08-31.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-02-04.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne
 • Strona zawiera mapę dojazdu - mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.
 • Strona zawiera filmy, które nie są dostępne cyfrowo - w razie potrzeby, będą one udostępnione w sposób alternatywny.
 • Niektóre pliki do pobrania (.doc, .pdf) nie są dostępne cyfrowo - aktualnie trwają prace nad konwersją tych plików do wersji dostępnej cyfrowo.
 • Na stronie znajdują się linki do stron zewnętrznych, które nie są w pełni dostępne cyfrowo.
 • Na stronie znajdują się skany - do dnia 31 marca 2021 pliki te będą dostępne cyfrowo.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

 • Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-31.
 • Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu: 2021-03-26.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:

 • osoba kontaktowa - Agnieszka Dziedzic,
 • adres e-mail - zsp8tomaszow@wikom.pl,
 • numer telefonu - 44 724 53 08,
 • adres do korespondencji - Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 8, w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Nadrzeczna 17/25, 97-200 Tomaszów Mazowiecki.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury wnioskowo-skargowej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Wejście główne do budynku szkoły zaprojektowano od strony południowej ( od ul. Nadrzecznej ). Istnieją jeszcze trzy dostępne dla uczniów wejścia. Jedno od strony północnej, drugie od strony wschodniej wejście do łącznika szkoły z halą sportową i trzecie wejście do łącznika szkoły z halą sportową od strony zachodniej dostępne dla niepełnosprawnych. Położone na tym samym poziomie co poziom parkingu dla niepełnosprawnych. Istnieje jeszcze wejście od strony zachodniej dla pracowników szkoły.

W szkole istnieją 3 kondygnacje: Parter z korytarzem łączącym szkołę z Halą sportową Piętro I, na które prowadzą schody dwuetapowe usytuowane po prawej i lewej stronie względem wejścia głównego. Piętro II, na które prowadzą schody dwuetapowe usytuowane po prawej i lewej stronie względem wejścia głównego. Szkoła jest wyposażona w windę, którą można dostać się na każdą kondygnację szkoły, zarówno z zewnątrz i wewnątrz budynku. Winda umieszczona jest od strony północno-wschodniej, przystosowana jest do przewozu osób niepełnosprawnych. Sala gimnastyczna znajduję się na parterze.

Pochylnia umożliwia dostęp do windy od zewnątrz. Wewnątrz budynku inna pochylnia umożliwia dostęp do części administracyjnej szkoły.

Miejsce parkingowe z wyznaczonym dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parkingu od strony zachodniej i jest specjalnie oznakowane. Jest w pobliżu wejścia do szkoły na tym samym poziomie bez progów, schodów.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń nie można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.

Aplikacje mobilne

Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych.