KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:

1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Kontakt”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. klauzula informacyjna znajduje się również w linku „Klauzula informacyjna” w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Regulamin rekrutacji

Regulamin rekrutacji do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 8

Opracowano na podstawie:

Art.367 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60);

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018 – 2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum  i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum;

Zarządzenia Nr  12/2018 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2018  roku ustala się szkolny regulamin rekrutacji.

§1 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin, określa tryb działania komisji rekrutacyjnej oraz zakres uprawnień i obowiązków członków komisji w postępowaniu rekrutacyjnym do  III LO  oraz Technikum nr 6 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim.
 2. Postanowienia Regulaminu obowiązują członków komisji rekrutacyjnej.Rejestracja kandydatów do szkoły odbywa się w formie elektronicznej.
 3. Termin rekrutacji określa Łódzki Kurator Oświaty właściwym zarządzeniem.Komisja rekrutacyjna prowadzi rekrutację na wolne miejsca w szkole.
 4. Zasady postępowania rekrutacyjnego oraz tryb pracy komisji, określony w regulaminie dotyczy także postępowania uzupełniającego tj. postępowania po przeprowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym w przypadku, gdy placówka dysponuje wolnymi miejscami.
 5. Komisja rekrutacyjna nie prowadzi postępowania w przypadku przyjęć do szkoły w trakcie roku szkolnego. 

§2 Skład komisji rekrutacyjnej

 1. W skład komisji rekrutacyjnej przeprowadzającej postępowanie rekrutacyjne do szkoły wchodzi co najmniej 3 nauczycieli.
 2. W skład komisji rekrutacyjnej nie mogą wchodzić:dyrektor szkoły,osoba, której dziecko uczestniczy w postępowaniu rekrutacyjnym przeprowadzanym do szkoły.
 3. Członków komisji rekrutacyjnej powołuje zarządzeniem dyrektor szkoły.
 4. Dyrektor szkoły wyznacza przewodniczącego komisji.
 5. Dyrektor szkoły może dokonywać zmian w składzie komisji rekrutacyjnej, w tym zmiany osoby wyznaczonej na przewodniczącego komisji. 

§3 Zadania komisji rekrutacyjnej

 1. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy weryfikacja spełniania przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
 2. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej umożliwia członkom komisji zapoznanie z wnioskami o przyjęcie do szkoły i załączonymi do nich dokumentami oraz ustala dni i godziny posiedzeń komisji.
 3. Posiedzenia komisji rekrutacyjnej zwołuje i prowadzi przewodniczący komisji.
 4. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może zwoływać posiedzenia komisji poza ustalonymi dniami i godzinami posiedzeń komisji.
 5. Prace komisji rekrutacyjnej są prowadzone, jeśli w posiedzeniu bierze udział co najmniej 2/3 osób wchodzących w skład komisji.
 6. Członkowie komisji rekrutacyjnej są zobowiązani do nieujawniania informacji o przebiegu posiedzenia komisji i podjętych rozstrzygnięciach, które mogą naruszać dobra osobiste kandydata lub jego rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.
 7. Z posiedzeń komisji rekrutacyjnej sporządza się protokoły postępowania rekrutacyjnego, które zawierają w szczególności: datę posiedzenia komisji rekrutacyjnej, imiona i nazwiska przewodniczącego oraz członków komisji obecnych na posiedzeniu, a także informacje o podjętych czynnościach lub rozstrzygnięciach.
 8. Protokół podpisuje przewodniczący i członkowie komisji rekrutacyjnej.
 9. Do protokołów postępowania rekrutacyjnego załącza się w szczególności: listę zweryfikowanych wniosków o przyjęcie do szkoły, informację o liczbie punktów przyznanych poszczególnym kandydatom po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, listę kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych, listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

§4 Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2018/2019

 1. Kandydaci do klas pierwszych objęci są elektronicznym naborem do szkół ponadgimnazjalnych i składają dokumenty zgodnie z Zarządzeniem Nr 12/2018 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2018r.
 2. Składnie wniosku o przyjęcie do szkoły:
  1. w postępowaniu rekrutacyjnym  od dnia 21 maja 2018 do dnia 20 czerwca 2018 godz. 12:00,
  2. w postępowaniu uzupełniającym od dnia 20 lipca 2018 godz. 12:00 do dnia 23 lipca 2018 godz. 12:00.
 3. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o kopię świadectwa ukończenia gimnazjum oraz kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego – od dnia 22 czerwca 2018 do dnia 26 czerwca 2018 godz. 12:00.
 4. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów:
  1. w postępowaniu rekrutacyjnym  do dnia 27 czerwca 2018,
  2. w postępowaniu uzupełniającym do dnia 27  lipca 2018.
 5.  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia do III LO i Technikum nr 6:
  1. w postępowaniu rekrutacyjnym  w dniu 12 lipca 2018 do godz. 12:00,
  2. w postępowaniu uzupełniającym w dniu 14 sierpnia 2018 do godz. 12:00.
 6. Wydanie przez szkołę skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do Technikum nr 6, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły:
  1. w postępowaniu rekrutacyjnym  od dnia 22 czerwca 2018 godz. 12:00 do dnia 13 lipca 2018.
 7. Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia do szkoły w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, a w przypadku Technikum nr 6, także zaświadczenia zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu:
  1. w postępowaniu rekrutacyjnym  od dnia 12 lipca 2018 godz. 12:00 do dnia 19 lipca 2018 godz. 12:00,
  2. w postępowaniu uzupełniającym od dnia 14 sierpnia 2018 godz. 12:00 do dnia 20 sierpnia 2018 godz. 15:00.
 8.  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do III LO i Technikum nr 6:
  1. w postępowaniu rekrutacyjnym  w dniu 20 lipca 2018 do godz. 12:00,
  2. w postępowaniu uzupełniającym w dniu 21 sierpnia 2018 do godz. 12:00.
 9. Poinformowanie kuratora oświaty przez dyrektora szkoły za pośrednictwem organu prowadzącego o liczbie wolnych miejsc w szkole:
  1. w postępowaniu rekrutacyjnym  dnia 20 lipca 2018 od godz. 12:00
  2. w postępowaniu uzupełniającym niezwłocznie po podaniu do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu uzupełniającym, nie później niż do dnia 21 sierpnia 2018 godz. 15:00.
 10. W przypadku wystąpienia stanu nadzwyczajnego, w szczególności sytuacji zagrażającej życiu lub zdrowiu obywateli, uniemożliwiającego przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego lub postępowania uzupełniającego w terminach wymienionych w §1, dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem prowadzącym ustala terminy dokonywania czynności w postępowaniu rekrutacyjnym lub postępowaniu uzupełniającym oraz podaje je do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie szkoły oraz na jej stronie internetowej.

§5 Wymagane dokumenty

 1. Wniosek określający kierunki kształcenia – wydrukowany w oparciu o system rekrutacji.
 2. Świadectwo ukończenia gimnazjum.
 3. Zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego.
 4. Dwie aktualne fotografie (podpisane na odwrocie, o wym. 30 x 42 mm).
 5. Karta zdrowia ucznia.
 6. Zaświadczenie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu (dotyczy Technikum nr 6). 

§6 Przeliczanie na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego

 1. Wynik przedstawiony w procentach z następujących przedmiotów mnoży się przez 0,2:
  1. języka polskiego,
  2. historii i wiedzy o społeczeństwie,
  3. matematyki,
  4. przedmiotów przyrodniczych,
  5. języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym
 2. Przeliczanie na punkty ocen z zajęć edukacyjnych, wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum. Za oceny wyrażone w stopniu:
  1. celującym – przyznaje się po 18 punktów;
  2. bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów;
  3. dobrym – przyznaje się po 14 punktów;
  4. dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów;
  5. dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty.
 3. Za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów.
 4. Przeliczanie na punkty osiągnięć w konkursach i zawodach odbywa się zgodnie z przepisami zawartymi w 6 Rozporządzenia MEN z dnia 14 marca 2017 roku. Za szczególne osiągnięcia można otrzymać maksymalnie 18 punktów.
 5. Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego,w szczególności w formie wolontariatu przyznaje się 3 punkty.
 6. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego lub zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danej części egzaminu gimnazjalnego lub danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego stosuje się przepisy zawarte w 8 Rozporządzenia MEN z dnia 14 marca 2017 roku. 

§7 Kryteria  ex-aequo

Przy przyjmowaniu do szkół, w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym brane będą pod uwagę łącznie następujące kryteria, które mają jednakową wartość:

 1. Kandydat ma problemy zdrowotne, ograniczające możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzone opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
 2. Kandydat spełnia jedno lub więcej z kryteriów opisanych w Art. 20c ust. 2 Ustawy o systemie oświaty:
  1. wielodzietność rodziny kandydata,
  2. niepełnosprawność kandydata,
  3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
  4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
  5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
  6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
  7. objęcie kandydata opieką zastępczą. 

§8 Procedura odwoławcza

 1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do przewodniczącego komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.
 2. W terminie 5 dni od dnia złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie. Uzasadnienie powinno zawierać przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
 3. W terminie 7 dniu od otrzymania uzasadnienia rodzic kandydata lub pełnoletni kandydat może złożyć do dyrektora odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
 4. W terminie 7 dni od otrzymania odwołania dyrektor jest obowiązany rozpatrzyć odwołanie.
 5. Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.