KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:

1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Kontakt”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. klauzula informacyjna znajduje się również w linku „Klauzula informacyjna” w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim, w związku z wystąpieniem COVID-19

Załącznik do Zarządzenia 22/2019/2020 z dnia 21 maja 2020r.

 

Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 8

w Tomaszowie Mazowieckim, w związku z wystąpieniem COVID-19.

– opracowano na podstawie wytycznych Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Edukacji.


W celu zapewnienia bezpieczeństwa w szkole i ochrony przed rozprzestrzenianiem się COVID-19
w okresie ograniczonego funkcjonowania w szkole obowiązują specjalne procedury bezpieczeństwa.

 1. Za zapewnienie bezpieczeństwa i higienicznych warunków pobytu w ZSP nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim  zwanego dalej szkołą, odpowiada Dyrektor Szkoły.
 2. W szkole stosuje się wytyczne Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Edukacji.
 3. Sekretariat pracuje w godzinach od 8.00 do 15.00.
 4. W szkole nie mogą przebywać uczniowie oraz pracownicy, z objawami chorobowymi wskazującymi na infekcję oraz objęci kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych, jak również ci, którzy przebywają w domu z osobą na kwarantannie.
 5. Na terenie szkoły,  uczniowie i pracownicy powinni mieć zakryte usta i nos (zwolnieni są osoby, które mają stosowne zaświadczenia o przeciwwskazaniu oraz nie jest tak wskazane w przepisach prawa lub wytycznych Ministra Zdrowia bądź Głównego Inspektora Sanitarnego a także w niniejszych procedurach).
 1. Zajęcia z uczniami mogą odbywać się w grupie do 12 osób (z wyjątkiem egzaminu zewnętrznego – wytyczne CKE).
 2. W środki ochrony indywidualnej wg wskazań GIS zaopatrzeni są wszyscy pracownicy.
 3. Na tablicy ogłoszeń w holu znajdują się numery telefonów do organu prowadzącego, kuratorium oświaty, stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych, z którymi należy się skontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u osoby znajdującej się na terenie szkoły.
 4. Dyrektor we współpracy z organem prowadzącym zapewnia:
 • sprzęt, środki czystości i środki do dezynfekcji, które zapewnią bezpieczne korzystanie z pomieszczeń szkoły;
 • płyn do dezynfekcji rąk - przy wejściu do budynku, a także środki ochrony osobistej, w tym rękawiczki, maseczki ochronne dla pracowników administracji i obsługi;
 • plakaty z zasadami prawidłowego mycia i dezynfekcji rąk w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych oraz instrukcje dotyczące prawidłowego mycia i dezynfekcji rąk przy dozownikach z płynem;
 • pomieszczenie do izolacji osoby, u której stwierdzono objawy chorobowe, zaopatrzone w maseczki, rękawiczki i przyłbicę oraz płyn do dezynfekcji rąk (przed wejściem do pomieszczenia).
 1. Dyrektor zapewnia wszystkim pracownikom, uczniom, jak i rodzicom pełną informację dotyczącą stosowanych metod zapewniania bezpieczeństwa i procedur postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia COVID - 19, a ponadto:
 • nadzoruje prace porządkowe wykonywane przez pracowników szkoły zgodnie z powierzonymi im obowiązkami;
 • dba o to by w salach, w których spędza czas młodzież nie było przedmiotów, których nie da się skutecznie zdezynfekować;
 • prowadzi komunikację z rodzicami dotyczącą bezpieczeństwa młodzieży w szkole;
 • kontaktuje się z rodzicem/rodzicami/opiekunem prawnym/opiekunami prawnymi – telefonicznie, w przypadku stwierdzenia podejrzenia choroby u ich dziecka;
 • informuje organ prowadzący o zaistnieniu podejrzenia choroby u ucznia, pracownika;
 • współpracuje ze służbami sanitarnymi;
 • przeprowadza instruktarz pracowników w zakresie stosowania procedur postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia;
 • organizuje działalność szkoły zgodnie z wytycznymi MZ, GIS i MEN.
 1. Każdy pracownik szkoły zobowiązany jest:
 • stosować zasady profilaktyki zdrowotnej m.in. w zakresie:
  1. regularnego mycia rąk przez 30 sekund mydłem i wodą oraz środkiem dezynfekującym zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych,
  2. zasłaniania ust i nosa podczas kasłania, kichania jednorazową chusteczką lub wewnętrzną stroną łokcia,
  3. unikania kontaktu z osobami, które źle się czują;
 • dezynfekować ręce niezwłocznie po wejściu do budynku szkoły.
 • informować dyrektora lub osobę go zastępującą o wszelkich objawach chorobowych młodzieży;
 • postępować zgodnie z zasadami wprowadzonymi w procedurach bezpieczeństwa;
 • zachowywać dystans między sobą – minimum 1,5 m.
 • stosować środki ochrony osobistej wg zasad określonych przez GIS, MZ.
 1. Do obowiązków pracowników obsługi należy:
 • mycie oraz dezynfekcja: ciągów komunikacyjnych, poręczy, włączników światła, klamek, uchwytów, poręczy, siedzisk i oparć krzeseł, blatów stołów, sprzęt i urządzenia z których korzystają uczniowie i nauczyciele, oraz drzwi wejściowych do szkoły;
 • mycie oraz dezynfekcja: pomieszczeń higieniczno-sanitarnych dla personelu i młodzieży;
 • wietrzenie pomieszczeń;
 • praca w rękawiczkach, stosując ściśle zasady ich nakładania i zdejmowania oraz utylizowania;
 • wykonywanie innych stałych prac określonych w zakresie czynności na stanowisku pracy z zachowaniem zasad BHP.
 1. Nauczyciele monitorują na bieżąco warunki w których prowadzone są zajęcia, a w szczególności:
 • liczebność grupy - zgodnie z ustaleniami, objawy chorobowe, używanie środków ochrony osobistej zgodnie z przepisami;
 • w razie konieczności wietrzą salę;
 • dbają o to, by młodzież w ramach grupy zachowała odstęp wynoszący co najmniej 1,5 m.

 

Przychodzenie i wychodzenie ze szkoły.

 1. Młodzież  w czasie drogi do i ze szkoły zasłania usta i nos.
 2. Uczniowie wchodzą do szkoły pojedynczo.
 3. Wyznaczony pracownik szkoły dba o to, by uczeń po wejściu zdezynfekował ręce.
 4. Przed budynkiem i w szkole należy zachować odstęp co najmniej 1,5 m.

 

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia COVID-19

 1. W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych (takich jak kaszel, gorączka, duszności, katar, biegunka, utrata węchu lub smaku), osoba jest niezwłocznie izolowana.
 2. Pracownik, który zauważył objawy chorobowe, informuje o tym Dyrektora lub osobę go zastępującą.
 1. W szkole wyznaczone jest pomieszczenie do izolacji osoby, u której stwierdzono objawy chorobowe. Pomieszczenie to jest zaopatrzone w maseczki, rękawiczki i przyłbicę oraz płyn do dezynfekcji rąk oraz termometr do pomiaru temperatury.
 2. Dyrektor kontaktuje się niezwłocznie telefonicznie z: rodzicem/rodzicami/opiekunem/opiekunami dziecka, powiatową stację epidemiologiczną oraz organem prowadzącym i informuje o objawach.
 1. Uczeń w izolacji przebywa pod opieką pracownika szkoły, który zachowuje wszelkie środki bezpieczeństwa – przed wejściem i po wyjściu z pomieszczenia dezynfekuje ręce, przed wejściem do pomieszczenia zakłada maseczkę ochronną/przyłbicę i rękawiczki.
 2. Rodzice izolowanego ucznia odbierają go ze szkoły przy głównych drzwiach wejściowych do budynku.
 3. Sala, w której przebywał uczeń z objawami chorobowymi jest myta i dezynfekowana.
 4. W przypadku wystąpienia u pracownika szkoły niepokojących objawów sugerujących zakażenie COVID-19, pracownik niezwłocznie przerywa swoją pracę i informuje dyrektora lub osobę wyznaczoną o podejrzeniu – zachowując stosowny dystans i środki ostrożności.
 5. Dyrektor lub osoba wyznaczona zawiadamia powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną (numer znajduje się na tablicy ogłoszeń w dolnym holu) i wprowadza do stosowania na terenie szkoły instrukcje i polecenia przez nią wydawane.
 6. Obszar, w którym przebywał się pracownik z podejrzeniem zakażenia COVID-19 jest niezwłocznie myty i dezynfekowany.
 7. Pomieszczenie, które przeznaczone było do izolacji osoby z objawami chorobowymi jest myte i dezynfekowane.
 8. Dyrektor lub osoba przez niego wyznaczona sporządza listę osób, z którymi osoba podejrzana o zakażenie miała kontakt, aby w razie potrzeby przekazać ją powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej.
 9. Dyrektor informuje organ prowadzący o wszelkich stwierdzonych objawach chorobowych wskazujących na możliwość zakażenia COVID-19 zarówno uczniów jak i pracowników.
 10. Dyrektor wraz z organem prowadzącym, na podstawie wytycznych, instrukcji powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, podejmują decyzję odnośnie dalszych działań w przypadku stwierdzenia na terenie placówki zakażenia COVID-19.
 11. W przypadku uzyskania informacji od rodziców lub pracowników o potwierdzonym zarażeniu wirusem COVID-19 u osoby, która przebywała w ostatnim tygodniu w placówce, Dyrektor niezwłocznie informuje organ prowadzący i kontaktuje się z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną celem uzyskania wskazówek, instrukcji do dalszego postępowania.

Przepisy końcowe

 1. Procedury bezpieczeństwa obowiązują w szkole od dnia 25 maja 2020 r. do czasu ich odwołania.
 2. Wszyscy pracownicy szkoły oraz rodzice/opiekunowie uczniów zobowiązani są do ich ścisłego stosowania i przestrzegania.


W trosce o zdrowie i zachowanie reżimu sanitarnego w ZSP nr 8, od 25 maja 2020 r. stosuje się następujące zasady:

 1. Przy wejściu głównym należy zdezynfekować ręce.
 2. W szatni może znajdować się jedna osoba, możliwie jak najkrócej.
 3. Do szkoły może przyjść wyłącznie osoba zdrowa

PROCEDURA POBYTU W SZKOLE

 1. Jedna grupa przebywa w jednej, wskazanej przez Dyrektora sali.
 2. Do grupy wyznaczony jest nauczyciel.
 3. W grupie może przebywać do 12 osób (z wyjątkiem egzaminu zewnętrznego – wytyczne CKE).
 4. Z sali, w której przebywa grupa należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie zdezynfekować.
 5. Sale należy wietrzyć każdorazowo po zajęciach.
 6. Należy zapewnić taką organizację pracy, która umożliwia zachowanie dystansu wynoszącego min.1,5 m.
 7. Jeśli osoba przejawia niepokojące objawy chorobowe należy odizolować ją.


Nauczycielu,

 1. Wyjaśnij młodzieży, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w placówce
  i dlaczego zostały wprowadzone.
 2. Usuń z sali przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować.
 3. Wietrz salę, w której organizujesz zajęcia.
 4. Zwracaj uwagę, aby młodzież często i regularnie myła ręce.
 5. Unikaj organizowania większych grup w jednym pomieszczeniu.

Rodzicu,

 1. Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce, przekaż dyrektorowi istotne informacje o stanie jego zdrowia.
 2. Zaopatrz swoje dziecko, w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i ze szkoły.
 3. Nie posyłaj dziecka do szkoły, jeżeli  w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
 1. Nie posyłaj dziecka do szkoły, kiedy przejawia objawy chorobowe typu: katar, kaszel, wysypka, ból brzucha, gorączka.
 2. Regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreślaj, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą
  z mydłem i nie podawać ręki na powitanie.
 3. Zwróć uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania.
 1. Chroń swoich bliskich przed zachorowaniem, dbaj o odporność,  o kondycję fizyczną, racjonalne odżywianie i odpowiedni odpoczynek. 
 2. Śledź bieżące komunikaty MZ, GIS i ME w sprawie epidemii.