Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Konkurs " Z tęsknoty za sportem"

Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim zaprasza uczniów klas ósmych szkół podstawowych do udziału w międzyszkolnym konkursie "Z tęsknoty za sportem".

Regulamin międzyszkolnego konkursu „Z tęsknoty za sportem"

1. Organizator: Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim

2. Cele konkursu:

 • Rozwijanie umiejętności wyrażania emocji sportowych w opowiadaniu.
 • Twórcza organizacja czasu wolnego - zachęcenie uczniów do aktywnego udziału w konkursie.
 • Promocja szkoły jako miejsca rozwoju kultury fizycznej.
 • Możliwość sprawdzenia swoich umiejętności w redagowaniu formy wypowiedzi pisemnej przed egzaminem ósmoklasisty.

3. Warunki uczestnictwa:

Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonanie pracy pisemnej – opowiadania na temat wybrany przez siebie spośród trzech podanych:

Temat 1: Moje niezapomniane przeżycie sportowe w roli kibica.

Temat 2: Moje największe osiągnięcie sportowe.

Temat 3: Moja pasja sportowa.

 • Praca powinna liczyć co najmniej 200 wyrazów.
 • W pracy należy określić wybór tematu.
 • Udział w konkursie ma charakter międzyszkolny i jest skierowany dla uczniów klas ósmych szkół podstawowych.
 • Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu.
 • Jeden autor może przekazać jedną pracę pisemną .
 • Praca powinna być napisana w programie WORD, czcionką 12, odstępy między wierszami 1,0.
 • Nagrody będą przyznawane indywidualnie.
 • Do prac należy dołączyć kartę uczestnictwa (załącznik nr 1), którą powinien, podpisać rodzic lub osoba uprawniona do reprezentowania dziecka.
 • Pracę należy podpisać czytelnie podając imię, nazwisko, klasę, miejscowość oraz nazwę szkoły.

4. Kontakt:

Osoba do kontaktu – w przypadku pytań odnośnie konkursu: Przemysław Baran

5. Termin i miejsce nadsyłania prac :

 • Pracę oraz kartę uczestnika należy przesłać elektronicznie na adres: zsp8konkurs@gmail.com (z dopiskiem KONKURS „Z tęsknoty za sportem”) lub dostarczyć osobiście do Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim ul. Nadrzeczna 17/25 do 10 maja 2021 roku do godz.15.00.

6. Rozstrzygnięcie konkursu

Jury przyzna: 3 nagrody rzeczowe.

7. Kryteria oceny prac:

 • Kompozycja zgodna z formą wypowiedzi.
 • Styl odpowiedni do treści i formy wypowiedzi.
 • Opowiadanie zgodne z formą wskazaną w poleceniu.
 • Indywidualne, emocjonalne i kreatywne podejście do tematu; oryginalność wypowiedzi

8. Ogłoszenie wyników konkursu

 • Wyniki konkursu zostaną opublikowane na szkolnej stronie internetowej ZSP 8  zsp8.eu w dniu 17 maja 2021r .
 • O terminie, miejscu i godzinie wręczenia nagród laureaci zostaną poinformowani telefonicznie.

9. Uwagi dodatkowe

 • Prace niezgodne z regulaminem nie będą brane pod uwagę.
 • Rozstrzygnięcie jury jest ostateczne (od werdyktu nie przysługuje odwołanie).
 • Wszelkie sprawy nieuwzględnione w regulaminie rozstrzyga Organizator.
 • Organizator zastrzega sobie prawo publikacji nagodzonych prac na szkolnej stronie internetowej zsp8.eu.
 • Wypełniony i podpisany załącznik nr1 (karta uczestnictwa) należy dołączyć do przesłanej pracy w formie PDF, JPG lub druk.

karta uczestnictwa w konkursie- załącznik nr1(po pobrania)

 

Organizatorzy nauczyciele wf:

Przemysław Baran

Małgorzata Chrząszcz