Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Azymut na sukces - nowy projekt realizowany w ZSP nr 8

REGULAMIN REKRUTACJI
do projektu:
„AZYMUT NA SUKCES - NOWOCZESNE KSZTAŁCENIE ZAWODOWE W ZSP NR 8
W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM”
Umowa o dofinansowanie nr: RPLD.11.03.01-10-0035/17-00

1. ORGANIZATOR PROJEKTU: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 8 w Tomaszowie Maz. Ul. Nadrzeczna 17/25; 97-200 Tomaszów Maz.
2. BIURO PROJEKTU: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 8 w Tomaszowie Maz. Ul. Nadrzeczna 17/25;
97-200 Tomaszów Maz. (gabinet księgowej).
3. Projekt „AZYMUT NA SUKCES - nowoczesne szkolnictwo zawodowe w ZSP NR 8 w Tomaszowie Maz.” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, działanie XI.3 Kształcenie zawodowe w Technikum nr 6 w Tomaszowie Maz. i obejmuje zawody:
a. TECHNIK BUDOWLANY,
b. TECHNIK ANALITYK,
c. TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ oraz
d. TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU
4. OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01.02.2018 do 31.01.2020.
5. Nadzór nad realizacją projektu, a także rozstrzyganie spraw, które nie są w niniejszym regulaminie, pozostaje w gestii Kierownika Projektu oraz Dyrektora ZSP8 w Tomaszowie Maz.
6. Decyzje Kierownika Projektu są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
7. UCZESTNICY PROJEKTU:
O ubiegania się o uczestnictwo w projekcie uprawnieni są:
a. WSZYSCY UCZNIOWIE/UCZENNICE TECHNIKUM NR 6 Z KL. I I II W ROKU SZKOLNYM 2017/18 w zawodach:
• TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU,
• TECHNIK BUDOWNICTWA,
• TECHNIK ANALITYK,
• TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ
b. NAUCZYCIELE ZATRUDNIENI W ZSP NR 8.
Szkoleniami objętych będzie 7 nauczycieli – niektórzy nauczyciele będą uczestniczyć w więcej niż 1 szkoleniu:
• Architektura krajobrazu - 1 osoba– nauczyciel przedmiotów zawodowych (OZE)
• Doradztwo zawodowe - 1 osoba
• Autocad - 4 osoby – informatyk, nauczyciele przedmiotów zawodowych (OZE, TAK, BUD)
• Planista - 1 osoba - nauczyciel przedmiotów zawodowych-BUD
• Gardenphilia - 2 osoba nauczyciel przedmiotów zawodowych – TAK
• Chromatografia - 1 osoba - nauczyciel chemii i przedmiotów chemicznych -TA
• Spektofotometr - 1 osoba - nauczyciel chemii i przedmiotów chemicznych - TA.
• Praca z chemikaliami - 1 osoba - nauczyciel chemii i przedmiotów chem. - TA.
8. ZAKRES PROJEKTU:
Każdy uczestnik projektu (UCZEŃ/UCZENNICA) projektu bierze udział we wszystkich przewidzianych w projekcie formach wsparcia:
a. STAŻU U PRACODAWCÓW w wymiarze 150 godzin,
b. DODATKOWE ZAJĘCIA SPECJALISTYCZNE dla uczniów w poszczególnych zawodach:
i. TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU:
• SAM/A PROJEKTUJĘ SWÓJ OGRÓD – 26h
• PIELĘGNACJA OGRODÓW - 32h
• KURS FLORYSTYCZNY st.I i II - 50h/50h
ii. TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGII ODNAWIALNEJ:
• RYSUNEK TECHNICZNY - 24h
• AUDYT REMONTOWY - 32h
• ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII - 16h
• BHP W BUDOWNICTWIE - 26h
iii. TECHNIK BUDOWNICTWA:
• BHP W BUDOWNICTWIE - 26h
• RYSUNEK TECHNICZNY - 24h
• TWORZENIE HARMONOGRAMÓW - 30h
iv. TECHNIK ANALITYK:
• PRZYGOTOWANIE PRÓBEK - 8h
• KARTY CHARAKTERYSTYK - 8h
• HPLC - 24h
• POŻYWKI MIKROBIOLOGICZNE W BADANIU ŻYWNOŚCI, WODY, KOSMETYKÓW, PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ - 16h
• ASA Z ATOMIZACJĄ W PŁOMIENIU - 8h
c. WYJAZDY EDUKACYJNE DO PRACODAWCÓW
d. WYJAZDY EDUKACYJNE NA UCZELNIE WYŻSZE.
Wszystkie zajęcia w projekcie są zajęciami dodatkowymi odbywającymi się poza godzinami lekcyjnymi w czasie wolnym.
9. PROMOCJA PROJEKTU: Od marca 2018 r. będzie prowadzona w szkole akcja promocyjno-informacyjna dla uczniów klas Technikum nr 6. Obejmować ona będzie:
a. przekazywanie materiałów reklamujących projekt bezpośrednio uczniom jak i rodzicom – ulotki, plakaty;
b. spotkania informacyjne dla uczniów oraz rodziców prowadzone przez nauczycieli przedmiotów zawodowych;
c. spotkania z przedstawicielami firm, które organizować będą staże dla uczniów.
10. Rekrutacja do projektu obywać się będzie na terenie szkoły, zgodnie z przedstawionym regulaminem i kryteriami oraz poszanowaniem zasady równości szans i równości płci.
11. Do udziału w projekcie zachęcać będziemy zarówno uczennice jak i uczniów kas technikum.
12. Wszyscy zainteresowani udziałem w projekcie składają pisemny wniosek do Szkolnego Koordynatora Projektu w terminie do 15 kwietnia 2018 roku.
13. Wniosek będzie podstawą do rozpatrywania kandydatury ucznia/uczennicy do udziału w projekcie. Kolejność składania wniosków nie jest kryterium rekrutacyjnym. Z uwagi na to iż, uczniowie Technikum nr 6 są osobami niepełnoletnimi wnioski podpisane muszą zostać również przez rodziców/opiekunów prawnych kandydatów.
14. W terminie do dnia 30 kwietnia 2018 roku Szkolny Koordynator Projektu ogłosi listę uczniów/uczennic przyjętych do projektu.
a. DO PROJEKTU ZAKWALIFIKOWANYCH ZOSTANIE PO 10 UCZENNIC/UCZNIÓW W KAŻDYM ZAWODZIE: TECHNIK BUDOWLANY, TECHNIK ANALITYK, TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ ORAZ TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU
b. W projekcie przyjmuje się 3 główne kryteria rekrutacyjne:
(a) średnia ocen na koniec I semestru roku szkolnego 2017/2018:
• średnia powyżej 4,5 – 6 punktów
• średnia od 4,49 – 3,5 - 3 punkty
• średnia od 3,49 – 2,70 - 1 punkt
• średnia poniżej 2,7 – 0 punktów
(b) frekwencja na koniec I semestru roku szkolnego 2017/2018:
• powyżej 90% - 6 punktów
• 89% - 80% - 3 punkty
• poniżej 80% - 1 punkt
(c) ocena z zachowania na koniec I semestru roku szkolnego 2017/2018:
• ocena wzorowa i bardzo dobra – 6 punktów
• ocena dobra i poprawna - 3 punkty
• ocena nieodpowiednia - 1 punkt
• ocena naganna – 0 punktów
Powyższe kryteria dają maksymalnie 18 punktów.
Dodatkowe kryterium w przypadku braku rozstrzygnięcia rekrutacji z trzech powyższych związane będzie ze statusem materialnym wnioskujących uczniów:
• Trudna sytuacja materialna – 2 punkty
• Dobra sytuacja materialna – 0 punktów
W szczególnych przypadkach brana pod uwagę będzie opinia wychowawcy klasy oraz nauczyciela przedmiotów zawodowych.
15. Rekrutacji zgodnie z kryteriami dokonywać będzie Komisja Rekrutacyjna w skład, której wchodzą: Dyrektor szkoły, Szkolny Koordynator Projektu, nauczyciel przedmiotów zawodowych oraz wychowawca klasy.
16. Udział w projekcie odbywa się na zasadzie dobrowolności po wyrażeniu pisemnej zgody ucznia i rodziców lub opiekunów prawnych.
17. Uczestnicy projektu zostaną wyposażeni w niezbędne materiały dydaktyczne, sprzęt, odzież ochronną niezbędne do realizacji staży oraz zajęć przewidzianych w ramach projektu.
18. Za udział w stażach uczestnicy otrzymują wynagrodzenie określone w Regulaminie konkursu dla działania 11.3 RPO WŁ na lata 2014-2020. Wynagrodzenie będzie wypłacane ze środków projektu tylko tym uczestnikom, którzy spełnią wszystkie wymagania związane z realizacją staży u pracodawcy oraz po uzyskaniu pozytywnej oceny stażu.
19. Uczniowie/uczennice, którzy z powodu braku miejsc nie zostaną zakwalifikowani do udziału w projekcie zostaną wpisani na listę rezerwową z prawem pierwszeństwa w przypadku pisemnej rezygnacji z udziału w projekcie przez uczestnika projektu.
20. Uczniowie/uczennice zakwalifikowani do udziału w projekcie mają prawo do rezygnacji z udziału w projekcie, składając pisemną rezygnację do Szkolnego Koordynatora Projektu
na 7 dni przed rozpoczęciem zajęć.
21. W trakcie trwania projektu rezygnacja uczestnika jest dopuszczalna jedynie w przypadkach uzasadnionych, potwierdzonych zdarzeniem losowym, zmianą szkoły lub adresu zamieszkania i wymaga pisemnego złożenia rezygnacji do Szkolnego Koordynatora Projektu najpóźniej 7 dni od momentu zaistnienia wskazanych przyczyn.
22. Uczestnik zakwalifikowany do projektu zobowiązany jest do:
a. złożenia dokumentów potwierdzających uczestnictwo w projekcie (deklaracja przystąpienia do projektu, wniosku o przystąpieniu do projektu oświadczeń dotyczących przetwarzania danych osobowych, umowa o staż zawodowy) podpisanych przez opiekunów prawnych uczestnika,
b. aktywnego, systematycznego udziału w zajęciach przewidzianych w projekcie (wymagana frekwencja 80% godzin na wszystkich zajęciach, nieobecności na zajęciach muszą być usprawiedliwione przez opiekunów prawnych),
c. aktywnego uczestniczenia w stażu zawodowym
d. przestrzegania zasad zachowania, określonych przez kadrę prowadzącą zajęcia z uwzględnieniem BHP,
e. potwierdzania swojej obecności na zajęciach poprzez każdorazowe złożenie podpisu na liście obecności,
f. wypełniania ankiet, testów oraz wszystkich dokumentów przewidzianych w projekcie,
g. bieżącego informowania Szkolnego Koordynatora Projektu w wszelkich zdarzeniach mogących zakłócić dalsze uczestnictwo w projekcie,
h. przestrzeganie regulaminu staży u pracodawcy określonego odrębnym dokumentem.
23. Uczennica/uczeń zakwalifikowany do projektu może być skreślony z listy uczestników w następujących przypadkach:
a. na wniosek nauczyciela/opiekuna stażu/ wykładowcę prowadzących odpowiedni typ zajęć w projekcie lub na wniosek Szkolnego Koordynatora Projektu uzasadniony rażącym naruszeniem zasad uczestnictwa w projekcie,
b. w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na zajęciach powyżej 15% puli godzin przewidzianych w ramach określonych zajęć,
c. pisemnej rezygnacji uczestnika,
d. skreślenia z listy uczniów ZSP8.
24. Skreślenia dokonuje Szkolnego Koordynatora Projektu informując Kierownika Projektu oraz Dyrektora ZSP8.
25. W przypadku skreślenia z listy uczestników projektu, uczeń/uczennica jest zobowiązany do bezzwłocznego zwrócenia wszystkich otrzymanych w projekcie materiałów, sprzętu oraz odzieży ochronnej a także do zwrotu wynagrodzenia jakie zostało wypłacone za odbycie przez uczestnika stażu u pracodawcy.
26. Uczestnik projektu i jego rodzic pisemnie potwierdzają zapoznanie się z regulaminem projektu.
27. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania i stosowania postanowień niniejszego regulaminu.
28. Uczestnik projektu podpisem na oświadczeniu wyraża zgodę na udostępnianie i przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr. 133 poz.883 z późń. zm.). Dane przetwarzane będą na potrzeby projektu.

WNIOSEK PRZYSTAPIENIA DO PROJEKTU - 11 3 ZSP_8

DEKLARACJA PRZYSTAPIENIA DO PROJEKTU - 11 3 ZSP 8

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU - ZSP 8 - 11.3_Azymut_uczeń