Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Azymut na sukces - nowy projekt realizowany w ZSP nr 8

REGULAMIN REKRUTACJI
do projektu:
„AZYMUT NA SUKCES - NOWOCZESNE KSZTAŁCENIE ZAWODOWE W ZSP NR 8
W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM”
Umowa o dofinansowanie nr: RPLD.11.03.01-10-0035/17-00

1. ORGANIZATOR PROJEKTU: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 8 w Tomaszowie Maz. Ul. Nadrzeczna 17/25; 97-200 Tomaszów Maz.
2. BIURO PROJEKTU: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 8 w Tomaszowie Maz. Ul. Nadrzeczna 17/25;
97-200 Tomaszów Maz. (gabinet księgowej).
3. Projekt „AZYMUT NA SUKCES - nowoczesne szkolnictwo zawodowe w ZSP NR 8 w Tomaszowie Maz.” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, działanie XI.3 Kształcenie zawodowe w Technikum nr 6 w Tomaszowie Maz. i obejmuje zawody:
a. TECHNIK BUDOWLANY,
b. TECHNIK ANALITYK,
c. TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ oraz
d. TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU
4. OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01.02.2018 do 31.01.2020.
5. Nadzór nad realizacją projektu, a także rozstrzyganie spraw, które nie są w niniejszym regulaminie, pozostaje w gestii Kierownika Projektu oraz Dyrektora ZSP8 w Tomaszowie Maz.
6. Decyzje Kierownika Projektu są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
7. UCZESTNICY PROJEKTU:
O ubiegania się o uczestnictwo w projekcie uprawnieni są:
a. WSZYSCY UCZNIOWIE/UCZENNICE TECHNIKUM NR 6 Z KL. I I II W ROKU SZKOLNYM 2017/18 w zawodach:
• TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU,
• TECHNIK BUDOWNICTWA,
• TECHNIK ANALITYK,
• TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ
b. NAUCZYCIELE ZATRUDNIENI W ZSP NR 8.
Szkoleniami objętych będzie 7 nauczycieli – niektórzy nauczyciele będą uczestniczyć w więcej niż 1 szkoleniu:
• Architektura krajobrazu - 1 osoba– nauczyciel przedmiotów zawodowych (OZE)
• Doradztwo zawodowe - 1 osoba
• Autocad - 4 osoby – informatyk, nauczyciele przedmiotów zawodowych (OZE, TAK, BUD)
• Planista - 1 osoba - nauczyciel przedmiotów zawodowych-BUD
• Gardenphilia - 2 osoba nauczyciel przedmiotów zawodowych – TAK
• Chromatografia - 1 osoba - nauczyciel chemii i przedmiotów chemicznych -TA
• Spektofotometr - 1 osoba - nauczyciel chemii i przedmiotów chemicznych - TA.
• Praca z chemikaliami - 1 osoba - nauczyciel chemii i przedmiotów chem. - TA.
8. ZAKRES PROJEKTU:
Każdy uczestnik projektu (UCZEŃ/UCZENNICA) projektu bierze udział we wszystkich przewidzianych w projekcie formach wsparcia:
a. STAŻU U PRACODAWCÓW w wymiarze 150 godzin,
b. DODATKOWE ZAJĘCIA SPECJALISTYCZNE dla uczniów w poszczególnych zawodach:
i. TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU:
• SAM/A PROJEKTUJĘ SWÓJ OGRÓD – 26h
• PIELĘGNACJA OGRODÓW - 32h
• KURS FLORYSTYCZNY st.I i II - 50h/50h
ii. TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGII ODNAWIALNEJ:
• RYSUNEK TECHNICZNY - 24h
• AUDYT REMONTOWY - 32h
• ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII - 16h
• BHP W BUDOWNICTWIE - 26h
iii. TECHNIK BUDOWNICTWA:
• BHP W BUDOWNICTWIE - 26h
• RYSUNEK TECHNICZNY - 24h
• TWORZENIE HARMONOGRAMÓW - 30h
iv. TECHNIK ANALITYK:
• PRZYGOTOWANIE PRÓBEK - 8h
• KARTY CHARAKTERYSTYK - 8h
• HPLC - 24h
• POŻYWKI MIKROBIOLOGICZNE W BADANIU ŻYWNOŚCI, WODY, KOSMETYKÓW, PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ - 16h
• ASA Z ATOMIZACJĄ W PŁOMIENIU - 8h
c. WYJAZDY EDUKACYJNE DO PRACODAWCÓW
d. WYJAZDY EDUKACYJNE NA UCZELNIE WYŻSZE.
Wszystkie zajęcia w projekcie są zajęciami dodatkowymi odbywającymi się poza godzinami lekcyjnymi w czasie wolnym.
9. PROMOCJA PROJEKTU: Od marca 2018 r. będzie prowadzona w szkole akcja promocyjno-informacyjna dla uczniów klas Technikum nr 6. Obejmować ona będzie:
a. przekazywanie materiałów reklamujących projekt bezpośrednio uczniom jak i rodzicom – ulotki, plakaty;
b. spotkania informacyjne dla uczniów oraz rodziców prowadzone przez nauczycieli przedmiotów zawodowych;
c. spotkania z przedstawicielami firm, które organizować będą staże dla uczniów.
10. Rekrutacja do projektu obywać się będzie na terenie szkoły, zgodnie z przedstawionym regulaminem i kryteriami oraz poszanowaniem zasady równości szans i równości płci.
11. Do udziału w projekcie zachęcać będziemy zarówno uczennice jak i uczniów kas technikum.
12. Wszyscy zainteresowani udziałem w projekcie składają pisemny wniosek do Szkolnego Koordynatora Projektu w terminie do 15 kwietnia 2018 roku.
13. Wniosek będzie podstawą do rozpatrywania kandydatury ucznia/uczennicy do udziału w projekcie. Kolejność składania wniosków nie jest kryterium rekrutacyjnym. Z uwagi na to iż, uczniowie Technikum nr 6 są osobami niepełnoletnimi wnioski podpisane muszą zostać również przez rodziców/opiekunów prawnych kandydatów.
14. W terminie do dnia 30 kwietnia 2018 roku Szkolny Koordynator Projektu ogłosi listę uczniów/uczennic przyjętych do projektu.
a. DO PROJEKTU ZAKWALIFIKOWANYCH ZOSTANIE PO 10 UCZENNIC/UCZNIÓW W KAŻDYM ZAWODZIE: TECHNIK BUDOWLANY, TECHNIK ANALITYK, TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ ORAZ TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU
b. W projekcie przyjmuje się 3 główne kryteria rekrutacyjne:
(a) średnia ocen na koniec I semestru roku szkolnego 2017/2018:
• średnia powyżej 4,5 – 6 punktów
• średnia od 4,49 – 3,5 - 3 punkty
• średnia od 3,49 – 2,70 - 1 punkt
• średnia poniżej 2,7 – 0 punktów
(b) frekwencja na koniec I semestru roku szkolnego 2017/2018:
• powyżej 90% - 6 punktów
• 89% - 80% - 3 punkty
• poniżej 80% - 1 punkt
(c) ocena z zachowania na koniec I semestru roku szkolnego 2017/2018:
• ocena wzorowa i bardzo dobra – 6 punktów
• ocena dobra i poprawna - 3 punkty
• ocena nieodpowiednia - 1 punkt
• ocena naganna – 0 punktów
Powyższe kryteria dają maksymalnie 18 punktów.
Dodatkowe kryterium w przypadku braku rozstrzygnięcia rekrutacji z trzech powyższych związane będzie ze statusem materialnym wnioskujących uczniów:
• Trudna sytuacja materialna – 2 punkty
• Dobra sytuacja materialna – 0 punktów
W szczególnych przypadkach brana pod uwagę będzie opinia wychowawcy klasy oraz nauczyciela przedmiotów zawodowych.
15. Rekrutacji zgodnie z kryteriami dokonywać będzie Komisja Rekrutacyjna w skład, której wchodzą: Dyrektor szkoły, Szkolny Koordynator Projektu, nauczyciel przedmiotów zawodowych oraz wychowawca klasy.
16. Udział w projekcie odbywa się na zasadzie dobrowolności po wyrażeniu pisemnej zgody ucznia i rodziców lub opiekunów prawnych.
17. Uczestnicy projektu zostaną wyposażeni w niezbędne materiały dydaktyczne, sprzęt, odzież ochronną niezbędne do realizacji staży oraz zajęć przewidzianych w ramach projektu.
18. Za udział w stażach uczestnicy otrzymują wynagrodzenie określone w Regulaminie konkursu dla działania 11.3 RPO WŁ na lata 2014-2020. Wynagrodzenie będzie wypłacane ze środków projektu tylko tym uczestnikom, którzy spełnią wszystkie wymagania związane z realizacją staży u pracodawcy oraz po uzyskaniu pozytywnej oceny stażu.
19. Uczniowie/uczennice, którzy z powodu braku miejsc nie zostaną zakwalifikowani do udziału w projekcie zostaną wpisani na listę rezerwową z prawem pierwszeństwa w przypadku pisemnej rezygnacji z udziału w projekcie przez uczestnika projektu.
20. Uczniowie/uczennice zakwalifikowani do udziału w projekcie mają prawo do rezygnacji z udziału w projekcie, składając pisemną rezygnację do Szkolnego Koordynatora Projektu
na 7 dni przed rozpoczęciem zajęć.
21. W trakcie trwania projektu rezygnacja uczestnika jest dopuszczalna jedynie w przypadkach uzasadnionych, potwierdzonych zdarzeniem losowym, zmianą szkoły lub adresu zamieszkania i wymaga pisemnego złożenia rezygnacji do Szkolnego Koordynatora Projektu najpóźniej 7 dni od momentu zaistnienia wskazanych przyczyn.
22. Uczestnik zakwalifikowany do projektu zobowiązany jest do:
a. złożenia dokumentów potwierdzających uczestnictwo w projekcie (deklaracja przystąpienia do projektu, wniosku o przystąpieniu do projektu oświadczeń dotyczących przetwarzania danych osobowych, umowa o staż zawodowy) podpisanych przez opiekunów prawnych uczestnika,
b. aktywnego, systematycznego udziału w zajęciach przewidzianych w projekcie (wymagana frekwencja 80% godzin na wszystkich zajęciach, nieobecności na zajęciach muszą być usprawiedliwione przez opiekunów prawnych),
c. aktywnego uczestniczenia w stażu zawodowym
d. przestrzegania zasad zachowania, określonych przez kadrę prowadzącą zajęcia z uwzględnieniem BHP,
e. potwierdzania swojej obecności na zajęciach poprzez każdorazowe złożenie podpisu na liście obecności,
f. wypełniania ankiet, testów oraz wszystkich dokumentów przewidzianych w projekcie,
g. bieżącego informowania Szkolnego Koordynatora Projektu w wszelkich zdarzeniach mogących zakłócić dalsze uczestnictwo w projekcie,
h. przestrzeganie regulaminu staży u pracodawcy określonego odrębnym dokumentem.
23. Uczennica/uczeń zakwalifikowany do projektu może być skreślony z listy uczestników w następujących przypadkach:
a. na wniosek nauczyciela/opiekuna stażu/ wykładowcę prowadzących odpowiedni typ zajęć w projekcie lub na wniosek Szkolnego Koordynatora Projektu uzasadniony rażącym naruszeniem zasad uczestnictwa w projekcie,
b. w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na zajęciach powyżej 15% puli godzin przewidzianych w ramach określonych zajęć,
c. pisemnej rezygnacji uczestnika,
d. skreślenia z listy uczniów ZSP8.
24. Skreślenia dokonuje Szkolnego Koordynatora Projektu informując Kierownika Projektu oraz Dyrektora ZSP8.
25. W przypadku skreślenia z listy uczestników projektu, uczeń/uczennica jest zobowiązany do bezzwłocznego zwrócenia wszystkich otrzymanych w projekcie materiałów, sprzętu oraz odzieży ochronnej a także do zwrotu wynagrodzenia jakie zostało wypłacone za odbycie przez uczestnika stażu u pracodawcy.
26. Uczestnik projektu i jego rodzic pisemnie potwierdzają zapoznanie się z regulaminem projektu.
27. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania i stosowania postanowień niniejszego regulaminu.
28. Uczestnik projektu podpisem na oświadczeniu wyraża zgodę na udostępnianie i przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr. 133 poz.883 z późń. zm.). Dane przetwarzane będą na potrzeby projektu.

WNIOSEK PRZYSTAPIENIA DO PROJEKTU - 11 3 ZSP_8

DEKLARACJA PRZYSTAPIENIA DO PROJEKTU - 11 3 ZSP 8

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU - ZSP 8 - 11.3_Azymut_uczeń