KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:

1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Kontakt”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. klauzula informacyjna znajduje się również w linku „Klauzula informacyjna” w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Program "Wyprawka szkolna" 2019/2020

Rządowy program pomocy uczniom w 2019 r. – „Wyprawka szkolna” 2019/2020

W roku 2019 pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników oraz materiałów edukacyjnych jest udzielana uczniom:

  • słabowidzącym,
  • niesłyszącym,
  • słabosłyszącym,
  • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
  • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
  • z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
  • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
  • z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1 – 7,

– posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148), albo orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 ze zm.). 

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, oraz materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego, o których mowa w art. 3 pkt. 24 lit. a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1457 ze zm.), jest udzielana uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczającym w roku szkolnym 2019/2020 do:

- branżowej szkoły I stopnia,

- klasy I czteroletniego liceum ogólnokształcącego,

- klas I-III dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego prowadzonych w czteroletnim liceum ogólnokształcącym,

- klasy I pięcioletniego technikum,

- klas I-IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum,

- szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy,

- klasy I liceum sztuk plastycznych,

- klas I-IV dotychczasowego liceum plastycznego prowadzonych w liceum sztuk plastycznych.

 

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia w zawodach, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, przed dniem 1 stycznia 2019 r., oraz dopuszczonych od dnia 1 stycznia 2019 r. zgodnie z art. 115 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2245 ze zm.), jest udzielana uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczającym w roku szkolnym 2019/2020 do:

- klasy II i III branżowej szkoły I stopnia,

- klas II-IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum.

Pomoc w formie dofinansowania zakupu materiałów edukacyjnych do kształcenia zawodowego, o których mowa w art. 3 pkt. 24 lit. b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, jest udzielana uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczającym w roku szkolnym 2019/2020 do:

- klasy I branżowej szkoły I stopnia,

- klasy I pięcioletniego technikum,

- klasy I dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonej w pięcioletnim technikum,

- szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy.

Zgodnie z art. 3 pkt 24 ustawy o systemie oświaty przez materiał edukacyjny należy rozumieć:

  1. a) materiał do kształcenia ogólnego, w tym dostosowany do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych, zastępujący lub uzupełniający podręcznik, umożliwiający realizację programu nauczania do danych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, na danym etapie edukacyjnym,
  2. b) materiał do kształcenia zawodowego, w tym dostosowany do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych, umożliwiający realizację programu nauczania zawodu,

- mający postać papierową lub elektroniczną.

Dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych będzie wynosić:

dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do: branżowej szkoły I stopnia, klasy I czteroletniego liceum ogólnokształcącego, klas I–III dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego prowadzonych w czteroletnim liceum ogólnokształcącym, klasy I pięcioletniego technikum, klas I–IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy

 

do kwoty 225 zł

dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, uczęszczających do branżowej szkoły I stopnia

 

do kwoty 390 zł

dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, uczęszczających do klasy I czteroletniego liceum ogólnokształcącego, klas I–III dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego prowadzonych w czteroletnim liceum ogólnokształcącym, klasy I pięcioletniego technikum, klas I–IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum, klasy I liceum sztuk plastycznych, klas I–IV dotychczasowego liceum plastycznego prowadzonych w liceum sztuk plastycznych

 

do kwoty 445 zł


Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników udzielana jest na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów), rodziców zastępczych, osób prowadzących rodziny dom dziecka, opiekunów faktycznych w rozumieniu ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2134 ze zm.) albo pełnoletniego ucznia, albo na wniosek nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą rodziców ucznia (prawnych opiekunów), rodziców zastępczych, osób prowadzących rodziny dom dziecka, opiekunów faktycznych albo pełnoletniego ucznia.

Wniosek składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2019/2020, w terminie do dnia 15 września 2019 roku – zgodnie z Zarządzeniem Nr 320/2019 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych uczniom uczęszczającym do szkół położonych na terenie Gminy-Miasto Tomaszów Mazowiecki.

Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Druki wniosków znajdują się w szkołach – u pedagoga szkolnego.

Koszt zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych będzie zwracany rodzicom uczniów (prawnym opiekunom), rodzicom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinny dom dziecka, opiekunom faktycznym albo pełnoletniemu uczniowi, po przedłożeniu dowodu zakupu, do wysokości wartości pomocy.

Dowodem zakupu – w przypadku zakupów indywidualnych – jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia lub rodziców (rodzica) ucznia, prawnych opiekunów (prawnego opiekuna) ucznia, rodziców zastępczych (rodzica zastępczego), osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka albo opiekuna faktycznego, rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie odpowiednio podręczników lub materiałów edukacyjnych (do oświadczenia należy dołączyć informację o rozliczeniu wydatków na zakup podręczników lub materiałów edukacyjnych tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. – „Wyprawka szkolna”).

W przypadku zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych dla grupy uczniów, koszt zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych zwracany jest do wysokości wartości pomocy po przedłożeniu potwierdzenia zakupu wystawionego przez podmiot dokonujący zakupu. Potwierdzenie zakupu powinno zawierać: imię i nazwisko ucznia, nazwę i adres szkoły, klasę, do której uczeń uczęszcza, wykaz zakupionych podręczników lub materiałów edukacyjnych, kwotę zakupu, datę zakupu i czytelny podpis osoby dokonującej zakupu. Podmiot dokonujący zakupu wystawia potwierdzenie zakupu na podstawie faktury VAT oraz listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki/materiały edukacyjne.

W przypadku szkół znajdujących się na terenie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego, a prowadzonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego, osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub przez osoby fizyczne, koszty zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych, do wysokości wartości pomocy, zwraca Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego po przedłożeniu dowodów zakupu w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim, ul. POW 10/16, budynek B, piętro II.

Uwaga:

Dowód zakupu podręczników/materiałów edukacyjnych w postaci faktur, rachunków, paragonów, oświadczeń należy składać w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim, ul. POW 10/16, budynek B, piętro II.