Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Informacje na temat organizacji i przebiegu pisemnego egzaminu maturalnego

Przybory

Pamiętaj, że do sali egzaminacyjnej możesz wnieść wyłącznie te przybory, które zostały wymienione w komunikacie OKE o przyborach. Każdy zdający powinien mieć długopis lub pióro z czarnym atramentem. Nie należy używać ołówków. Lista przedmiotów i przyborów:

 • biologia - linijka, kalkulator prosty;
 • chemia - linijka, kalkulator prosty;
 • fizyka - linijka, kalkulator prosty;
 • geografia - linijka, kalkulator prosty, lupa;
 • historia - lupa;
 • historia muzyki - lupa;
 • matematyka - linijka, cyrkiel, kalkulator prosty;
 • wiedza o społeczeństwie - kalkulator prosty.

Przed egzaminem

 1. Na egzamin należy przyjść przynajmniej 45 minut przed jego rozpoczęciem.
 2. W świetlicy umieszczone zostały wykazy zdających w salach.
 3. Na drzwiach wejściowych do sali wywieszona jest lista zdających. Sprawdź czy widnieje tam Twoje nazwisko.
 4. Nie wolno wnosić do sali żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.
 5. Możesz wnieść do sali egzaminacyjnej małą butelkę wody, którą należy ustawić na podłodze, przy nodze stolika.
 6. O wyznaczonej godzinie zdający wchodzą pojedynczo do sali, okazując przed wejściem swój dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość, absolwenci z lat ubiegłych – świadectwo dojrzałości.
 7. Członek zespołu nadzorującego w Twojej obecności losuje za Ciebie numer stolika.
 8. Po wejściu do sali egzaminacyjnej zajmij miejsce zgodne z wylosowanym numerem.
 9. Po otrzymaniu arkusza sprawdź czy jest on kompletny.
 10. W wyznaczonych miejscach arkusza egzaminacyjnego (w tym na karcie odpowiedzi) wpisz swój kod, numer PESEL (a w przypadku jego braku serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość) oraz umieść otrzymane od członków zespołu nadzorującego naklejki.
 11. Masz obowiązek sprawdzić poprawność numeru PESEL na naklejce. Podpis w wykazie zdających jest równoznaczny z potwierdzeniem poprawności Twoich danych. Nie podpisuj arkusza egzaminacyjnego!
 12. Zapoznaj się z instrukcjami zamieszczonymi na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego, sprawdzić jego kompletność oraz czy zawiera kolejno ponumerowane strony. W przypadku stwierdzenia braków, niezwłocznie zgłoś je przewodniczącemu zespołu nadzorującego.
 13. Po rozdaniu arkuszy egzaminacyjnych, zdający spóźnieni nie zostaną wpuszczeni do sali egzaminacyjnej!
 14. W uzasadnionych przypadkach, jednak nie później niż po zakończeniu czynności organizacyjnych (tzn. z chwilą zapisania w widocznym miejscu czasu rozpoczęcia i zakończenia egzaminu), decyzję o wpuszczeniu do sali egzaminacyjnej spóźnionego zdającego podejmuje przewodniczący zespołu nadzorującego.

W trakcie egzaminu

 1. W czasie trwania egzaminu maturalnego nie wolno opuszczać sali egzaminacyjnej. W uzasadnionych przypadkach przewodniczący zespołu nadzorującego może Ci na to zezwolić, po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się z innymi osobami, z wyjątkiem osób udzielających pomocy medycznej.
 2. Jeśli chcesz wyjść podnieś rękę. Po uzyskaniu zgody przewodniczącego zespołu nadzorującego na wyjście z sali, pozostaw zamknięty arkusz egzaminacyjny na swoim stoliku, a czas Twojej nieobecności jest odnotowywany w protokole przebiegu egzaminu.
 3. Członkowie zespołu nadzorującego mogą udzielać odpowiedzi wyłącznie na pytania dotyczące kodowania arkusza egzaminacyjnego oraz instrukcji dla zdającego. W czasie trwania egzaminu zdającym nie udziela się żadnych informacji i wskazówek dotyczących zadań egzaminacyjnych.
 4. Jeśli ukończyłeś pracę przed wyznaczonym czasem, zgłoś to zespołowi nadzorującemu przez podniesienie ręki, zamknij arkusz i odłóż go na brzeg stolika. Przewodniczący lub członek zespołu nadzorującego sprawdzi kompletność Twoich materiałów.
 5. Po otrzymaniu pozwolenia na opuszczenie sali egzaminacyjnej, możesz wyjść nie zakłócając pracy pozostałym zdającym.

Po egzaminie

Po upływie czasu przeznaczonego na egzamin, przewodniczący lub członek zespołu nadzorującego sprawdza przy stoliku każdego zdającego i w jego obecności kompletność materiałów egzaminacyjnych, po czym zezwala zdającemu na opuszczenie sali egzaminacyjnej. Jeden zdający powinien pozostać w sali egzaminacyjnej do momentu zebrania wszystkich materiałów egzaminacyjnych.

Przerwanie lub unieważnienie egzaminu

Przerwanie lub unieważnienie egzaminu następuje z chwilą stwierdzenia:

 • wniesienia do sali egzaminacyjnej niedozwolonych pomocy lub urządzeń telekomunikacyjnych,
 • niesamodzielnej pracy,
 • zachowania, które przeszkadza innym zdającym.

Zdający, któremu unieważniono pracę, może przystąpić do matury z tego przedmiotu dopiero w maju następnego roku.

Wytyczne związane z sytuacją epidemiczną

 1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, która nie przebywa na kwarantannie i której członkowie rodziny nie przebywają na kwarantannie.
 2. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych przedmiotów, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.
 3. Każdy zdający przed wejściem do sali egzaminacyjnej musi mieć zasłonięte usta i nos i zachować odległość co najmniej 1,5 metra od innych osób.
 4. Każdy zdający potwierdza swoją obecność na egzaminie podpisując się w wykazie zdających własnym długopisem.
 5. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsc w sali egzaminacyjnej.
 6. Podczas egzaminu każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, długopisu, linijki, cyrkla, kalkulatora itd.
 7. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
 8. Każdy zdający przed skorzystaniem ze wspólnych materiałów (m.in. słownika, tego samego urządzenia) obowiązkowo dezynfekuje ręce płynem dostępnym w sali egzaminacyjnej.
 9. W przypadku potrzeby bezpośredniego kontaktu zdającego z nauczycielem, wyjściem do toalety oraz opuszczeniem sali po egzaminie, zdający ma obowiązek zakryć usta i nos.
 10. Zdający podczas kichania bądź kaszlu zakrywają usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką.
 11. Należy unikać tworzenia się grup przed szkołą przed i po egzaminie.
 12. Po egzaminie zdający powinni niezwłocznie udać się do domów. Wrażeniami z przebiegu egzaminu należy dzielić się ze znajomymi za pomocą rozmów telefonicznych, komunikatorów czy mediów społecznościowych.
 13. Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów danego dnia, mogą w czasie przerwy opuścić budynek szkoły, albo oczekiwać na rozpoczęcie kolejnego egzaminu na terenie szkoły, jeśli zapewniona jest odpowiednia przestrzeń.