Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Rekrutacja 2022/23

Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2022/2023


Link do strony elektronicznego systemu naboru:

https://lodzkie.edu.com.pl/kandydat/app/

 

 1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica / prawnego opiekuna w sposób tradycyjny, poprzez profil zaufany albo podpis kwalifikowany) potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym – od 20 kwietnia 2022 r. do 17 maja 2022 r. do godz. 12:00 oraz w postępowaniu uzupełniającym wraz z kopią świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i kopią zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty – od 25 lipca 2022 godz. 12:00 do 28 lipca 2022 r. do godz. 12:00. W przypadku prowadzenia naboru za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek z wyborem dowolnej liczby oddziałów w obrębie trzech szkół (albo większej liczby szkół, o ile organ prowadzący dopuści taką możliwość), składa się tylko do szkoły pierwszego wyboru.
 2. Podanie do publicznej wiadomości przez dyrektora szkoły terminów przeprowadzenia prób sprawności fizycznej, sprawdzianu kompetencji językowych, sprawdzianu uzdolnień kierunkowych oraz sprawdzianu predyspozycji językowych (do klas wstępnych) w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym – do 10 maja 2022 r.
 3. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych oraz okoliczności wskazanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności wraz poświadczeniem przez wójta, burmistrza lub prezydenta w postępowaniu rekrutacyjnym, nadanie wnioskom statusu zweryfikowany – do 31 maja 2022 r. oraz w postępowaniu uzupełniającym – do 4 sierpnia 2022 r.
 4. Przeprowadzenie odpowiednio prób sprawności fizycznej, sprawdzianu kompetencji językowych, sprawdzianu uzdolnień kierunkowych oraz sprawdzianu predyspozycji językowych (do klas wstępnych) w postępowaniu rekrutacyjnym – od 1 czerwca 2022 do 14 czerwca 2022 r. (drugi termin do 7 lipca 2022 r.) oraz w postępowaniu uzupełniającym – od 1 sierpnia 2022 r. do 3 sierpnia 2022 r.
 5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, sprawdzianu kompetencji językowych, sprawdzianu uzdolnień kierunkowych oraz sprawdzianu predyspozycji językowych w postępowaniu rekrutacyjnym – 15 czerwca 2022 r. (naniesienie wyników do systemu naboru elektronicznego do 22 czerwca 2022 r.) oraz w postępowaniu uzupełniającym – 4 sierpnia 2022 r. do 12:00.
 6. Możliwość dokonania zmian na liście preferencji oddziałów dla zweryfikowanych wniosków w postępowaniu rekrutacyjnym – od 4 lipca 2022 r. do 11 lipca 2022 r., do godz. 15:00.
 7. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej (w przypadku prowadzenia naboru za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek uzupełnia się tylko w szkole pierwszego wyboru) o kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty – od 8 lipca 2022 r. do 12 lipca 2022 r. godz. 15:00.
 8. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną informacji ze świadectw ukończenia szkoły oraz zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty – do 15 lipca 2022 r. oraz w postępowaniu uzupełniającym – do 4 sierpnia 2022 r.
 9. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym – 19 lipca 2022 r. do godz. 12:00 oraz w postępowaniu uzupełniającym – 5 sierpnia 2022 r. do godz. 12:00.
 10. Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły w postępowaniu rekrutacyjnym – od 20 kwietnia 2022 r. do 20 lipca 2022 r. oraz w postępowaniu uzupełniającym – od 25 lipca 2022 r. do 9 sierpnia 2022 r.
 11. Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli podjęcia nauki w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone wraz z uzupełnieniem wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem w postępowaniu rekrutacyjnym – od 19 lipca 2022 r. godz. 12:00 do 22 lipca 2022 r. godz. 12:00 oraz w postępowaniu uzupełniającym – od 5 sierpnia 2022 r. godz. 12:00 do 10 sierpnia 2022 r. godz. 12:00. W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata / prawny opiekun lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w postępowaniu rekrutacyjnym w terminie do 22 lipca 2022 r. godz. 12:00 oraz w postępowaniu uzupełniającym do 10 sierpnia 2022 r. godz. 12:00, wskazując przyczynę niedotrzymania terminu. Informację należy złożyć w formie papierowej lub elektronicznej. W takim przypadku wymagane zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 23 września 2022 r.
 12. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym – 25 lipca 2022 r. do godz. 12:00 oraz w postępowaniu uzupełniającym 11 sierpnia 2022 r. do godz. 12:00.
 13. Poinformowanie kuratora oświaty przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej za pośrednictwem organu prowadzącego o liczbie wolnych miejsc w szkole w postępowaniu rekrutacyjnym – do 25 lipca 2022 r. do godz. 13:00 oraz w postępowaniu uzupełniającym – do 11 sierpnia 2022 r. do godz. 13:00.
 14. Opublikowanie przez kuratora oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych w postępowaniu rekrutacyjnym – do 26 lipca 2022 r., a w postępowaniu uzupełniającym – 12 sierpnia 2022 r.
 15. Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia w postępowaniu rekrutacyjnym – do 28 lipca 2021 r. oraz w postępowaniu uzupełniającym – do 18 sierpnia 2022 r.
 16. Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia – do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.
 17. Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej – do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia.
 18. Rozpatrzenie przez dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej – do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły.

 

III LO

KlasaPrzedmioty rozszerzoneJęzyki obcePrzedmioty punktowane w rekrutacji
europejskageografia
wiedza o społeczeństwie
język angielski
język angielski
język niemiecki
język polski
matematyka
geografia
język obcy
medialnajęzyk polski
historia
język angielski
język angielski
język niemiecki
język polski
matematyka
historia
język obcy
przyrodnicza z elementami ratownictwa medycznegobiologia
chemia
język angielski
język angielski
język niemiecki
język polski
matematyka
biologia
język obcy
policyjnageografia
wiedza o społeczeństwie
język angielski
język angielski
język niemiecki
język polski
matematyka
wiedza o społeczeństwie
język obcy
Technikum nr 6
KlasaPrzedmioty rozszerzoneJęzyki obcePrzedmioty punktowane w rekrutacji
technik analitykmatematyka
chemia
język angielski
język włoski
język polski
matematyka
chemia
język obcy
technik architektury krajobrazumatematyka
biologia
język angielski
język niemiecki
język polski
matematyka
biologia
język obcy
technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnejmatematyka
fizyka
język angielski
język niemiecki
język polski
matematyka
fizyka
język obcy