Oferta T6 – 2016/2017

TECHNIK BUDOWNICTWA – którego kwalifikacje dają uprawnienia do wykonywania robót budowlanych, zagospodarowania terenu budowy, organizowania i kontrolowania robót budowlanych stanu surowego i robót wykończeniowych, utrzymywania obiektów budowlanych w pełnej sprawności technicznej oraz sporządzania kosztorysów oraz dokumentacji przetargowej.

TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ – którego kwalifikacje dają uprawnienia do organizowania i wykonywania montażu, kontrolowania pracy, konserwowania i naprawiania urządzeń oraz sporządzania kosztorysów, ofert i umów systemów energetyki odnawialnej

TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU – którego kwalifikacje dają uprawnienia do opracowywania projektów oraz urządzania i pielęgnacji  obiektów terenów zieleni i zadrzewień, urządzania i konserwacji obiektów małej architektury krajobrazu oraz prowadzenia wymaganych pojazdów mechanicznych.

TECHNIK URZĄDZEŃ SANITARNYCH – którego kwalifikacje dają uprawnienia do organizowania i wykonywania robót przygotowawczych związanych z budową sieci komunalnych oraz montażem instalacji sanitarnych, budową sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych oraz węzłów i sieci ciepłowniczych, montażem instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, grzewczych, wentylacyjnych, kanalizacyjnych, konserwacją, naprawą i modernizacją sieci komunalnych oraz instalacji sanitarnych oraz eksploatacją sieci komunalnych oraz instalacji sanitarnych.