Wielki Test-zestaw XXVI

Wielki Test-zestaw XXVI

Po krótkiej przerwie wznawiamy naszą zabawę z historią;)!  Na odpowiedzi czekamy pod adresem: test1918@op.pl .

 1. Czyj religijny wizerunek znajdował się najczęściej na chorągwiach Konfederatów Barskich ?
 2. Kto był władcą Austrii podczas I rozbioru Polski ?
 3. Jaki organ powołał Komisję nad Edukacją Młodzi Szlacheckiej Dozór Mającą ?
 4. Przeciwko czemu była zawiązana Konfederacja Targowicka ?
 5. Kogo przedstawia poniższy obraz ?
 6. W jakim regionie Włoch utworzono Polskie Legiony w 1797 roku ?
 7. Gdzie powstało pierwsze polskie muzeum narodowe po utracie niepodległości ?
 8. Który z carów rosyjskich jest autorem słów: Point de reveries, messieurs!
 9. W jaki sposób chciał wykorzystać Niebieskie Źródła hrabia Juliusz Ostrowski ?
 10. Jaka formacja wojskowa podjęła próbę wywołania w Kongresówce powstania antyrosyjskiego w sierpniu 1914 roku ?
 11. Kto i kiedy wypowiedział te słowa: Należy stworzyć niezawisłe państwo polskie, które winno obejmować terytoria zamieszkane przez ludność niezaprzeczalnie polską, któremu należy zapewnić swobodny i bezpieczny dostęp do morza i którego niezawisłość polityczną i gospodarczą oraz integralność terytorialną należy zagwarantować paktem międzynarodowym ?
 12. Od czego pochodzi nazwa „Błękitna Armia” gen.Józefa Hallera ?
 13. Która z koncepcji granic państwa polskiego mówiła, że na wschodzie w składzie kraju powinny się znaleźć tereny z przeważającą liczbą ludności polskiej, a ludność niepolska miała być poddana asymilacji ?
 14. Podaj dokładną datę plebiscytu na Powiślu, Warmii i Mazurach ?
 15. Jaka bitwa uważana jest przez brytyjskiego dyplomatę Edgara Vincenta D’ Abernana za 18 przełomową bitwę w historii świata ?
 16. W jakich latach obradował Sejm I kadencji w II RP ?
 17. Z ilu rozdziałów składa się Konstytucja Marcowa ?
 18. Gdzie zamieszkał Józef Piłsudski po wycofaniu się w maju 1923 roku z życia politycznego ?

Podobne

Wielki Test 1918-zestaw XLV

Wielki Test 1918-zestaw XLV

Na odpowiedzi czekamy pod adresem: test1918@op.pl . Podaj datę największej bitwy pod Lanckoroną podczas Konfederacji Barskiej ? W…