Wielki Test-zestaw XV

Wielki Test-zestaw XV

Czekamy na odpowiedzi pod adresem: test1918@op.pl .

 1. Gdzie znajduje się rezerwat przyrody Okopy Konfederackie z resztkami tych umocnień ?
 2. Jaką powierzchnię Polski w km2 zajęły Prusy podczas II rozbioru ?
 3. Podaj datę Insurekcji Warszawskiej podczas Powstania Kościuszkowskiego.
 4. Ile było departamentów Księstwa Warszawskiego w 1807 roku ?
 5. Kto nadał konstytucję Królestwa Polskiego ?
 6. Spod jakiego pomnika wyruszyli na Belweder spiskowcy w 1830 roku ?
 7. Podaj datę rozpoczęcia Powstania Krakowskiego .
 8. Jak nazywała się głowna organizacja „czerwonych” do wybuchu Powstania Styczniowego ?
 9. Podaj pełną nazwę partii politycznej o charakterze lewicowym, która w swoim programie opowiadała się za pełną niepodległością Polski.
 10. Jakie ważne dla Polski wydarzenie kończył zawarty 16 lutego 1919 roku rozejm w Trewirze?
 11. Jakiego rodzaju akt prawny wydała 29 sierpnia 1918 roku Rada Komisarzy Ludowych RFSRR?
 12. Kto dowodził wojskami sowieckimi, które w sierpniu 1920 roku znalazły się na przedpolach Warszawy ?
 13. Do zwycięstwa jakiego powstania zabiegami dyplomatycznymi przyczynił się marszałek Ferdinand Foch ?
 14. Jak nazywano ustaloną na konferencji w Spa w Belgii polsko – rosyjską linię graniczną biegnącą wzdłuż Niemna i Bugu ?
 15. 28 lipca 1920 roku rozpoczął urzędowanie w Białymstoku utworzony przez bolszewików ………………………………………. .
 16. Podaj datę powstania Wolnego Miasta Gdańska ?
 17. Podaj datę bitwy nad Niemnem.
 18. Gdzie podpisano traktat pokojowy, który ustalał polsko – rosyjską granicę na wschodzie ?

 

Podobne

Wielki Test 1918-zestaw LXXX

Wielki Test 1918-zestaw LXXX

Na odpowiedzi czekamy pod adresem: test1918@op.pl . Jaką oficjalną funkcję od 1766 roku pełnił na dworze Stanisława Augusta…