SZKOLNY REGULAMIN REKRUTACJI

SZKOLNY REGULAMIN REKRUTACJI

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 8 W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

Na podstawie

 • Art.367 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) oraz
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018 – 2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum  i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum.
 • Zarządzenia Nr  12/2018 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2018  roku ustala się szkolny regulamin rekrutacji:

 

1

 Regulamin, określa tryb działania komisji rekrutacyjnej oraz zakres uprawnień i obowiązków członków komisji w postępowaniu rekrutacyjnym do  III LO  oraz Technikum nr 6 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim.

 1. Postanowienia Regulaminu obowiązują członków komisji rekrutacyjnej.
 2. Rejestracja kandydatów do szkoły odbywa się w formie elektronicznej.
 3. Termin rekrutacji określa Łódzki Kurator Oświaty właściwym zarządzeniem.
 4. Komisja rekrutacyjna prowadzi rekrutację na wolne miejsca w szkole.
 5. Zasady postępowania rekrutacyjnego oraz tryb pracy komisji, określony w regulaminie dotyczy także postępowania uzupełniającego tj. postępowania po przeprowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym
  w przypadku, gdy placówka dysponuje wolnymi miejscami.
 6. Komisja rekrutacyjna nie prowadzi postępowania w przypadku przyjęć do szkoły w trakcie roku szkolnego.

 

2

Skład komisji rekrutacyjnej

 

 1. W skład komisji rekrutacyjnej przeprowadzającej postępowanie rekrutacyjne do szkoły wchodzi
  co najmniej 3 nauczycieli.
 2. W skład komisji rekrutacyjnej nie mogą wchodzić:
 3. dyrektor szkoły,
 4. osoba, której dziecko uczestniczy w postępowaniu rekrutacyjnym przeprowadzanym do szkoły.
 5. Członków komisji rekrutacyjnej powołuje zarządzeniem dyrektor szkoły.
 6. Dyrektor szkoły wyznacza przewodniczącego komisji.
 7. Dyrektor szkoły może dokonywać zmian w składzie komisji rekrutacyjnej, w tym zmiany osoby wyznaczonej na przewodniczącego komisji.

 

3

Zadania komisji rekrutacyjnej

 

 1. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy weryfikacja spełniania przez kandydata warunków
  lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
 2. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej umożliwia członkom komisji zapoznanie z wnioskami
  o przyjęcie do szkoły i załączonymi do nich dokumentami oraz ustala dni i godziny posiedzeń komisji.
 3. Posiedzenia komisji rekrutacyjnej zwołuje i prowadzi przewodniczący komisji.
 4. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może zwoływać posiedzenia komisji poza ustalonymi dniami
  i godzinami posiedzeń komisji.
 5. Prace komisji rekrutacyjnej są prowadzone, jeśli w posiedzeniu bierze udział co najmniej 2/3 osób wchodzących w skład komisji.
 6. Członkowie komisji rekrutacyjnej są zobowiązani do nieujawniania informacji o przebiegu posiedzenia komisji i podjętych rozstrzygnięciach, które mogą naruszać dobra osobiste kandydata lub jego rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.
 7. Z posiedzeń komisji rekrutacyjnej sporządza się protokoły postępowania rekrutacyjnego, które zawierają w szczególności: datę posiedzenia komisji rekrutacyjnej, imiona i nazwiska przewodniczącego oraz członków komisji obecnych na posiedzeniu, a także informacje o podjętych czynnościach lub rozstrzygnięciach. Protokół podpisuje przewodniczący i członkowie komisji rekrutacyjnej.
 8. Do protokołów postępowania rekrutacyjnego załącza się w szczególności:
 9. listę zweryfikowanych wniosków o przyjęcie do szkoły;
 10. informację o liczbie punktów przyznanych poszczególnym kandydatom po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego;
 11. listę kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych;
 12. listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

 4

Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2018/2019

Kandydaci do klas pierwszych objęci są elektronicznym naborem do szkół ponadgimnazjalnych i składają dokumenty zgodnie z Zarządzeniem  Nr 12/2018 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2018r.

 1. Składnie wniosku o przyjęcie do szkoły:

– w postępowaniu rekrutacyjnym  od dnia 21 maja 2018  do dnia 20 czerwca 2018 godz. 12:00,

– w postępowaniu uzupełniającym od dnia 20 lipca 2018 godz. 12:00 do dnia 23 lipca 2018 godz. 12:00.

 1. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o kopię świadectwa ukończenia gimnazjum oraz kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego – od dnia 22 czerwca 2018 do dnia 26 czerwca 2018 godz. 12:00
 2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów:

– w postępowaniu rekrutacyjnym  do dnia 27 czerwca 2018,

– w postępowaniu uzupełniającym do dnia 27  lipca 2018.

 1.  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
  i kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia do III LO i Technikum nr 6:

– w postępowaniu rekrutacyjnym  w dniu 12 lipca 2018 do godz. 12:00,

– w postępowaniu uzupełniającym w dniu 14 sierpnia 2018 do godz. 12:00.

 1. Wydanie przez szkołę skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do Technikum nr 6, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły:

– w postępowaniu rekrutacyjnym  od dnia 22 czerwca 2018 godz. 12:00 do dnia 13 lipca 2018,

 1. Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia do szkoły
  w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia
  o wynikach egzaminu gimnazjalnego, a w przypadku Technikum nr 6, także zaświadczenia zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu:

–  w postępowaniu rekrutacyjnym  od dnia 12 lipca 2018 godz. 12:00 do dnia 19 lipca 2018 godz. 12:00,

– w postępowaniu uzupełniającym od dnia 14 sierpnia 2018 godz. 12:00 do dnia 20 sierpnia 2018 godz. 15:00.

 1.  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych
  i kandydatów nieprzyjętych do III LO i Technikum nr 6:

– w postępowaniu rekrutacyjnym  w dniu 20 lipca 2018 do godz. 12:00,

– w postępowaniu uzupełniającym w dniu 21 sierpnia 2018 do godz. 12:00.

 1. Poinformowanie kuratora oświaty przez dyrektora szkoły za pośrednictwem organu prowadzącego o liczbie wolnych miejsc w szkole:

– w postępowaniu rekrutacyjnym  dnia 20 lipca 2018 od godz. 12:00

– w postępowaniu uzupełniającym niezwłocznie po podaniu do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu uzupełniającym, nie później niż do dnia 21 sierpnia 2018 godz. 15:00.

W przypadku wystąpienia stanu nadzwyczajnego, w szczególności sytuacji zagrażającej życiu
lub zdrowiu obywateli, uniemożliwiającego przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego
lub postępowania uzupełniającego w terminach wymienionych w punkcie 1 , dyrektor szkoły
w uzgodnieniu z organem prowadzącym ustala terminy dokonywania czynności
w postępowaniu rekrutacyjnym lub postępowaniu uzupełniającym oraz podaje je do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie szkoły oraz na jej stronie internetowej.

 5

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek określający kierunki kształcenia – wydrukowany w oparciu o system rekrutacji.
 2. Świadectwo ukończenia gimnazjum.
 3. Zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego.
 4. Dwie aktualne fotografie (podpisane na odwrocie, o wym. 30 x 42 mm).
 5. Karta zdrowia ucznia.
 6. Zaświadczenie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu (dotyczy Technikum nr 6).

 

6

Przeliczanie wyników na punkty

Przeliczanie na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego.

Wynik przedstawiony w procentach z:

 1. języka polskiego,
 2. historii i wiedzy o społeczeństwie,
 3. matematyki,
 4. przedmiotów przyrodniczych,
 5. języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym

mnoży się przez 0,2.

Przeliczanie na punkty ocen z zajęć edukacyjnych, wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum. Za oceny wyrażone w stopniu:

 1. celującym – przyznaje się po 18 punktów;
 2. bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów;
 3. dobrym – przyznaje się po 14 punktów;
 4. dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów;
 5. dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty.

Za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów.

 • Przeliczanie na punkty osiągnięć w konkursach i zawodach odbywa się zgodnie z przepisami zawartymi w 6 Rozporządzenia MEN z dnia 14 marca 2017 roku. Za szczególne osiągnięcia można otrzymać maksymalnie 18 punktów.
 • Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego,
  w szczególności w formie wolontariatu przyznaje się 3 punkty.
 • W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego lub zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danej części egzaminu gimnazjalnego lub danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego stosuje się przepisy zawarte w 8 Rozporządzenia MEN z dnia 14 marca 2017 roku.

 

7

Kryteria  ex-aequo

 Przy przyjmowaniu do szkół, w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym brane będą pod uwagę łącznie następujące kryteria, które mają jednakową wartość:

 • Kandydat ma problemy zdrowotne, ograniczające możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzone opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
 • Kandydat spełnia jedno lub więcej z kryteriów opisanych w Art. 20c ust. 2 Ustawy o systemie oświaty:
 1. wielodzietność rodziny kandydata,
 2. niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
 3. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
 4. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
 5. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 

8

Procedura odwoławcza

1) W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do przewodniczącego komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

2) W terminie 5 dni od dnia złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie. Uzasadnienie powinno zawierać przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
3) W terminie 7 dniu od otrzymania uzasadnienia rodzic kandydata lub pełnoletni kandydat może złożyć do dyrektora odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
4) W terminie 7 dni od otrzymania odwołania dyrektor jest obowiązany rozpatrzyć odwołanie.
5) Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.
 

Podobne

Koncepcja Pracy Szkoły

Koncepcja Pracy Szkoły

III LO działa zgodnie z przyjetą KONCEPCJĄ PRACY SZKOŁY. Uwzględnia ona potrzeby rozwojowe uczniów, specyfikę…