Na zajęciach w Starostwie Powiatowym

Na zajęciach w Starostwie Powiatowym

PRZYSZLI TECHNICY BUDOWNICTWA NA ZAJĘCIACH LEKCYJNYCH

W STAROSTWIE POWIATOWYM

W dniu 26 lutego 2018 r. uczniowie kształcący się w zawodzie technik budownictwa z klasy 1 TA

i 3 TB wzięli udział w lekcjach zorganizowanych w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Mazowieckim.

Podczas pobytu w Urzędzie, młodzież spotkała się z Sekretarzem Powiatu Panem Jerzym Kowalczykiem, który przedstawił strukturę organizacyjną Starostwa i zadania realizowane przez poszczególne Wydziały.

Głównym celem wizyty w Urzędzie było zapoznanie uczniów z zakresem zadań realizowanych przez Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, Wydział Architektury i Budownictwa oraz Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

Informacji na temat postępowania poprzedzającego rozpoczęcie procesu budowlanego, powstawania
i prowadzenia dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oraz zadań powiatowego inspektoratu nadzoru budowlanego udzielali Naczelnicy i pracownicy poszczególnych Wydziałów.

Przyszli technicy budownictwa mieli możliwość bezpośredniej rozmowy z osobami pracującymi
w administracji architektoniczno-budowlanej, geodezyjno-kartograficznej i nadzoru budowlanego na szczeblu powiatowym. Młodzież została zapoznana z przepisami Prawa budowlanego oraz Kodeksu Postępowania Administracyjnego niezbędnymi do prowadzenia procesu budowlanego.

Wszyscy prelegenci wskazywali na dobry wybór zawodu – technik budownictwa to zawód
z perspektywami. Ukończenie szkoły i uzyskanie tytułu technika, daje możliwość zatrudnienia nie tylko
w wykonawstwie ale również w administracji samorządowej, o czym mogli przekonać się sami podczas wizyty w Starostwie.

Koordynator zajęć i opiekun wycieczki – Elżbieta Rodzeń

Podobne