Konkurs Fotograficzno-Plastyczny “Moja Polska Niepodległa”

Konkurs Fotograficzno-Plastyczny “Moja Polska Niepodległa”

Zapraszamy wszystkich uczniów ZSP nr 8 do udziału w kolejnej edycji Konkursu Fotograficzno-Plastyczny “Moja Polska Niepodległa”.

REGULAMIN KONKURSU 

 1. Organizator oraz czas trwania konkursu:

Organizatorem Konkursu Fotograficzno-Plastycznego “Moja Polska Niepodległa” jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim.

 1. Konkurs rozpoczyna się w dniu 12.10.2017r. i trwać będzie do 30.10.2017r.

(ostateczny termin przekazania zdjęć i prac plastycznych).

Zwycięskie prace zostaną zaprezentowane na specjalnej wystawie.

Cele konkursu:

 1. Wyłonienie najlepszych fotografii i prac plastycznych, charakteryzujących się wysokim poziomem artystycznym i interesującym ujęciem tematu.
 2.  Promowanie postawy patriotycznej.
 3. Promowanie wiedzy kulturowo-historycznej.
 4. Pobudzenie aktywności twórczej uczestników.
 5. Upowszechnianie i popularyzacja fotografii jako dziedziny sztuki.
 6. Propagowanie fotografii jako kreatywnej formy spędzania wolnego czasu.
 7. Kształtowanie i rozwijanie wśród uczestników zdolności artystycznych.
 • Temat, oraz warunki uczestnictwa w konkursie:
 1. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie dwóch fotografii aranżowanych –

samodzielne opracowanie i sfotografowanie scen związanych z odzyskaniem  niepodległości przez Polskę lub pracy plastycznej dowolną techniką( plakat, kolaż, grafika, rzeźba).

 1. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 8 w Tomaszowie Maz.
 2. Jako zgłoszenie do udziału w konkursie rozumiane jest dostarczenie 2 fotografii

wywołanych w rozmiarze 15 x 21 cm w dowolnej kolorystyce oraz oryginalnego nośnika zdjęcia (negatyw, slajd, plik cyfrowy) bez zaawansowanej obróbki cyfrowej(dopuszczalna korekcja barwy, nasycenia, jasności, kontrastu itp.) lub pracy plastycznej.

Każda praca będzie rozpatrywana osobno. Prace należy składać do Szkolnych Organizatorów Konkursu p. Moniki Morgi i p. Grażyny Góralczyk do pokoju nauczycielskiego.

 1. Wszystkie prace zgłoszone do konkursu wyeksponowane będą na wystawie na terenie szkoły w dniu 10.11 2017 r.
 2. Zgłaszając się do Konkursu, uczestnik oświadcza, iż przysługują mu wyłączne
  i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych fotografii, oraz że wszystkie osoby widniejące na  fotografiach wyrażają zgodę na ich opublikowanie oraz publiczną ekspozycję.

Ponadto oświadcza,  że wyraża zgodę na:

– wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nagrodzonych fotografii lub prac plastycznych;

-opublikowanie jego imienia, nazwiska, miejscowości zamieszkania w materiałach promocyjnych  związanych z Konkursem, w wydawnictwach oraz na stronie internetowej Organizatora;

-na wykorzystywanie w celach promocyjnych  Organizatora, w tym w szczególności na utrwalanie, modyfikowanie i zwielokrotnienie fotografii każdą techniką, w tym m.in. drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrową, audiowizualną, na jakichkolwiek nośnikach, bez ograniczeń, co do ilości i wielkości nakładu;

– rozpowszechnianie fotografii poprzez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
w szczególności w sieciach komputerowych.

 1. Wykonane prace oceniać będzie jury powołane przez Szkolnego Organizatora

Konkursu.

 

Podobne