POWRÓT DO TRADYCJI NADRZECZNEJ

POWRÓT DO TRADYCJI NADRZECZNEJ

SZKOŁA ZAWODOWA – dobry wybór!
ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 8 – bardzo dobry wybór!

TECHNIKUM OCHRONY ŚRODOWISKA w ZSP nr 8 – NOWY KIERUNEK!

 

Technik ochrony środowiska powinien być przygotowany do wypełnienia następujących zadań zawodowych: badania stanu środowiska; monitorowania poziomu zanieczyszczeń powietrza, wody i gleby; sporządzania bilansów zanieczyszczeń odprowadzanych do atmosfery, wód oraz gleby; planowania i prowadzenia racjonalnej gospodarki odpadami; planowania i realizacji działań na rzecz ochrony środowiska.

Technik ochrony środowiska w szczególności: określa aktualny stan zanieczyszczeń środowiska na skutek działalności człowieka; przeprowadza proste badania technologiczne w zakresie ochrony środowiska, oznacza parametry zanieczyszczenia wody, powietrza, poziomu hałasu i stopnia zanieczyszczenia gleby; określa zgodności z normami oczyszczania ścieków, powietrza i odpadów; wykonuje pomiary poziomu hałasu i drgań mechanicznych; bada i kontroluje emisję i imisję zanieczyszczeń; sporządza bilanse wodno-ściekowe, zanieczyszczeń odprowadzanych z gazami odlotowym ido atmosfery oraz zanieczyszczeń odprowadzanych z odpadami;

Technik ochrony środowiska posługuje się aparaturą pomiarową oraz urządzeniami stosowanymi w ochronie środowiska; posługuje się dokumentacją techniczną; przygotowuje mapy oraz schematy technologiczne; współpracuje w przygotowaniu planów zagospodarowania przestrzennego terenu uwzględniając zasoby przyrody; posługuje się aktami prawnymi dotyczącymi ochrony środowiska; stosuje procedury oceny oddziaływania inwestycji szkodliwych dla zdrowia człowieka i środowiska przyrodniczego; podejmuje działania w sytuacji wystąpienia zagrożeń ekologicznych; współpracuje z organizacjami zajmującymi się ochroną środowiska; przygotowuje propozycje zarządzania środowiskiem na szczeblu lokalnym; prowadzi kampanię na rzecz poprawy stanu środowiska, w szczególności w zakresie edukacji ekologicznej i segregacji odpadów komunalnych.

NAUCZANE PRZEDMIOTY ZAWODOWE:

 • ochrona wód
 • ochrona powietrza i ochrona przed hałasem
 • gospodarka odpadami oraz ochrona gleb
 • język angielski ukierunkowany zawodowo
 • monitoring środowiska i laboratorium badania komponentów środowiska
 • komputerowe wspomaganie w ochronie środowiska
 • pracownia ochrony środowiska
 • podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej

PRZEDMIOT UZUPEŁNIAJĄCY:

 • historia i społeczeństwo

PRZEDMIOTY REALIZOWANE W ZAKRESIE ROZSZERZONYM:

 • matematyka
 • chemia

PRAKTYKA ZAWODOWA:

 • 4 tygodnie w klasie III

JĘZYKI OBCE:

 • język angielski
 • język niemiecki

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA:
Pierwsza kwalifikacja R.7. Ocena stanu środowiska egzamin odbywa się pod koniec II klasy.
Druga kwalifikacja R.8. Planowanie i realizacja zadań związanych z ochroną środowiska egzamin odbywa się pod koniec  I sem  IV klasy.

komentarze

Podobne

Rekrutacja 2017

Rekrutacja 2017

Gratulujemy wszystkim zakwalifikowanym do III LO oraz T6.    Ostateczne listy przyjętych zostaną wywieszone w…