NOWE KIERUNKI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO NA NADRZECZNEJ

NOWE KIERUNKI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO NA NADRZECZNEJ

SZKOŁA ZAWODOWA – dobry wybór!
ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 8 – bardzo dobry wybór!

TECHNIK ANALITYK w ZSP nr 8 – NOWY KIERUNEK- NAJLEPSZY WYBÓR!

 

Technik analityk wykonuje badania składu chemicznego surowców, produktów i innych materiałów. Zajmuje się również ich analizą na potrzeby badań doświadczalnych oraz przemysłu. Wykorzystuje do tego współczesne metody analityczne, klasyczne i instrumentalne. Korzysta ze sprzętu i aparatury laboratoryjnej oraz odczynników chemicznych.

Technik analityk zajmuje się oceną jakości substratów, półproduktów i produktów przemysłowych. Oprócz tego może współuczestniczyć w przygotowywaniu sprawozdań i opracowań dotyczących zagadnień z dziedziny przemysłu, inżynierii materiałowej, badań naukowych, ochrony środowiska itp.

Technik analityk charakteryzuje się sprawnością manualną, która jest niezbędna przy pobieraniu próbek i w pracy w laboratorium chemicznym.

Technik analityk ma wiedzę i umiejętności w zakresie racjonalnego i bezpiecznego stosowania chemikaliów i materiałów, posługiwania się podstawowymi technikami preparatyki chemicznej, użytkowania i konserwacji aparatów pomiarowych, przygotowania próbek do badań, kalibracji metod analitycznych, precyzyjnego ważenia i mierzenia, sporządzania roztworów, wykonywania analiz ilościowych i jakościowych metodami klasycznymi i instrumentalnymi, interpretacji wyników badań przy użyciu metod analizy statystycznej oraz oceny wiarygodności wyników oznaczeń.

NAUCZANE PRZEDMIOTY ZAWODOWE:

 • podstawy technik laboratoryjnych
 • podstawy badań analitycznych
 • podstawy badań bioanalitycznych i środowiskowych
 • materiałoznawstwo
 • język angielski ukierunkowany zawodowo
 • pracownia technik laboratoryjnych
 • pracownia badań bioanalitycznych i środowiskowych
 • pracownia badań analitycznych
 • podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej w branży chemicznej

PRZEDMIOT UZUPEŁNIAJĄCY:

 • historia i społeczeństwo

PRZEDMIOTY REALIZOWANE W ZAKRESIE ROZSZERZONYM:

 • matematyka
 • chemia

PRAKTYKA ZAWODOWA:

 • 2 tygodnie w klasie II i 4 tygodnie w klasie III

JĘZYKI OBCE:

 • język angielski
 • język włoski

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE TECHNIK ANALITYK:

Egzamin potwierdzający pierwszą kwalifikację A.59.Przygotowywanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek do badań analitycznych, odbywa się pod koniec klasy drugiej.

Egzamin potwierdzający drugą kwalifikację A.60.Wykonywanie badań analitycznych, odbywa się pod koniec pierwszego semestru klasy czwartej.

 

komentarze

Podobne

Rekrutacja 2017

Rekrutacja 2017

Gratulujemy wszystkim zakwalifikowanym do III LO oraz T6.    Ostateczne listy przyjętych zostaną wywieszone w…