TECHNIK ANALITYK

TECHNIK ANALITYK

SZKOŁA ZAWODOWA – dobry wybór!
ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 8 – bardzo dobry wybór!

TECHNIK ANALITYK w ZSP nr 8

 

Technik analityk wykonuje badania składu chemicznego surowców, produktów i innych materiałów. Zajmuje się również ich analizą na potrzeby badań doświadczalnych oraz przemysłu. Wykorzystuje do tego współczesne metody analityczne, klasyczne i instrumentalne. Korzysta ze sprzętu i aparatury laboratoryjnej oraz odczynników chemicznych.

Technik analityk zajmuje się oceną jakości substratów, półproduktów i produktów przemysłowych. Oprócz tego może współuczestniczyć w przygotowywaniu sprawozdań i opracowań dotyczących zagadnień z dziedziny przemysłu, inżynierii materiałowej, badań naukowych, ochrony środowiska itp.

Technik analityk charakteryzuje się sprawnością manualną, która jest niezbędna przy pobieraniu próbek i w pracy w laboratorium chemicznym.

Technik analityk ma wiedzę i umiejętności w zakresie racjonalnego i bezpiecznego stosowania chemikaliów i materiałów, posługiwania się podstawowymi technikami preparatyki chemicznej, użytkowania i konserwacji aparatów pomiarowych, przygotowania próbek do badań, kalibracji metod analitycznych, precyzyjnego ważenia i mierzenia, sporządzania roztworów, wykonywania analiz ilościowych i jakościowych metodami klasycznymi i instrumentalnymi, interpretacji wyników badań przy użyciu metod analizy statystycznej oraz oceny wiarygodności wyników oznaczeń.

NAUCZANE PRZEDMIOTY ZAWODOWE:

 • podstawy technik laboratoryjnych
 • podstawy badań analitycznych
 • podstawy badań bioanalitycznych i środowiskowych
 • materiałoznawstwo
 • język angielski ukierunkowany zawodowo
 • pracownia technik laboratoryjnych
 • pracownia badań bioanalitycznych i środowiskowych
 • pracownia badań analitycznych
 • podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej w branży chemicznej

PRZEDMIOT UZUPEŁNIAJĄCY:

 • historia i społeczeństwo

PRZEDMIOTY REALIZOWANE W ZAKRESIE ROZSZERZONYM:

 • matematyka
 • chemia

PRAKTYKA ZAWODOWA:

 • 2 tygodnie w klasie II i 4 tygodnie w klasie III

JĘZYKI OBCE:

 • język angielski
 • język włoski

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE TECHNIK ANALITYK:

Egzamin potwierdzający pierwszą kwalifikację A.59.Przygotowywanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek do badań analitycznych, odbywa się pod koniec klasy drugiej.

Egzamin potwierdzający drugą kwalifikację A.60.Wykonywanie badań analitycznych, odbywa się pod koniec pierwszego semestru klasy czwartej.

 

Podobne