V Międzyszkolny Konkurs Plastyczny „Kultura bezpieczeństwa”

V Międzyszkolny Konkurs Plastyczny „Kultura bezpieczeństwa”

Zapraszamy uczniów naszej szkoły do wzięcia udziału w V Międzyszkolnym Konkursie Plastycznym „Kultura bezpieczeństwa”, organizowanym przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi. Konkurs kierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa łódzkiego i prowadzony w ramach programu edukacyjnego „Kultura bezpieczeństwa”. Głównym celem Konkursu jest popularyzowanie wiedzy z zakresu podstawowych przepisów prawnej ochrony pracy oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy wśród uczniów.

Konkurs przeprowadzony będzie w dwóch etapach.

Etap szkolny:
– do 03.10 2016 r.– złożenie prac konkursowych do Szkolnej Komisji Konkursowej,
– 04.10.2016 r. – rozstrzygniecie etapu szkolnego przez Szkolną Komisję Konkursową.

Etap wojewódzki:
– do 07.10.2016 r. – termin nadsyłania prac konkursowych do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi,
– 21.10.2016 r. – rozstrzygnięcie konkursu przez Komisję Konkursową,
– 31.10.2016 r. – powiadomienie laureatów konkursu oraz szkół o terminie ogłoszenia wyników konkursu,
– listopad 2016 r. – uroczyste podsumowanie konkursu, ogłoszenie wyników i wręczenie nagród.

Uczestnicy konkursu:
– uczestnikami mogą być uczniowie szkół ponadgimnazjalnych o profilu zawodowym z terenu województwa
łódzkiego,
– każda szkoła może zgłosić najwięcej trzech uczestników,
– każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie dwie prace konkursowe wykonane własnoręcznie i według
własnego pomysłu,
– prace zgłoszone na konkurs nie mogą naruszać praw autorskich osób trzecich,
– szkołę na etapie wojewódzkim będą reprezentowali uczniowie, którzy zajęli pierwsze trzy miejsca na etapie
szkolnym.

Zakres konkursu:
– prace plastyczne mogą być wykonane dowolną techniką (ołówek, kredka, farby, collage itp.),
– prace muszą być wykonane na arkuszu formatu A3 (297 x 420),
– temat pracy powinien być zgodny z tematyką konkursu, to jest dotyczyć prawa pracy, technicznego
bezpieczeństwa pracy, ergonomii, ochrony ppoż. lub zasad udzielania pierwszej pomocy.

UWAGI:
– prace plastyczne zgłaszane na konkurs należy wykonać na arkuszu formatu
A3 w układzie poziomym 297 x 420
– każda z prac konkursowych powinna być opatrzona godłem (pseudonimem).
– do prac/-y należy dołączyć zamkniętą kopertę opatrzoną takim samym godłem (pseudonimem), zawierającą
wewnątrz następujące informacje: imię i nazwisko autora, data urodzenia autora, nazwa i adres szkoły, klasa,
profil kształcenia.
– plik zawierający Regulamin V Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego „Kultura Bezpieczeństwa” dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych o profilu zawodowym z terenu województwa łódzkiego w roku szkolnym 2016/2017 znajduje się na stronie www.lodz.pip.gov.pl.

Szkolna Komisja Konkursowa:
dr inż. Katarzyna Sikora-Łępicka (pracownia 02,03)
mgr inż. Elżbieta Rodzeń (pracownia 03 i H2 w ZSP nr 3)
przedstawiciel Samorządu Szkolnego ZSP nr 8.

Podobne