PRZELICZANIE WYNIKÓW NA PUNKTY

PRZELICZANIE WYNIKÓW NA PUNKTY

Wyniki przeliczane są na punkty według następujących zasad.

Przeliczanie na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego.

Wynik przedstawiony w procentach z:

  1. języka polskiego,
  2. historii i wiedzy o społeczeństwie,
  3. matematyki,
  4. przedmiotów przyrodniczych,
  5. języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym

mnoży się przez 0,2.


Przeliczanie na punkty ocen z zajęć edukacyjnych, wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum.

Za oceny wyrażone w stopniu:

  1. celującym – przyznaje się po 18 punktów;
  2. bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów;
  3. dobrym – przyznaje się po 14 punktów;
  4. dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów;
  5. dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty.

Za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów.


Przeliczanie na punkty osiągnięć w konkursach i zawodach odbywa się zgodnie z przepisami zawartymi
w paragrafie 6 Rozporządzenia MEN z dnia 14 marca 2017 roku. Za szczególne osiągnięcia można otrzymać maksymalnie 18 punktów.


Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności
w formie wolontariatu przyznaje się 3 punkty.


W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego lub zwolnionych
z obowiązku przystąpienia do danej części egzaminu gimnazjalnego lub danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego stosuje się przepisy zawarte w paragrafie 8 Rozporządzenia MEN z dnia 14 marca 2017 roku.

 

Podobne