HARMONOGRAM REKRUTACJI

HARMONOGRAM REKRUTACJI

Kandydaci do klas pierwszych objęci są elektronicznym naborem do szkół ponadgimnazjalnych i składają dokumenty zgodnie z Zarządzeniem  Nr 12/2018 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2018r..

  1. Składnie wniosku o przyjęcie do szkoły:

– w postępowaniu rekrutacyjnym  od dnia 21 maja 2018  do dnia 20 czerwca 2018 godz. 12:00,

– w postępowaniu uzupełniającym od dnia 20 lipca 2018 godz. 12:00 do dnia 23 lipca 2018 godz. 12:00.

2. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły (wniosek uzupełnia się tylko w szkole pierwszego wyboru) o kopię świadectwa ukończenia gimnazjum oraz kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego – od dnia 22 czerwca 2018 do dnia 26 czerwca 2018 godz. 12:00

3. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów:

– w postępowaniu rekrutacyjnym  do dnia 27 czerwca 2018,

– w postępowaniu uzupełniającym do dnia 27  lipca 2018.

4.  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęci do III LO i Technikum nr 6:

– w postępowaniu rekrutacyjnym  w dniu 12 lipca 2018 do godz. 12:00,

– w postępowaniu uzupełniającym w dniu 14 sierpnia 2018 do godz. 12:00.

5. Wydanie przez szkołę skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do Technikum nr 6, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły:

– w postępowaniu rekrutacyjnym  od dnia 22 czerwca 2018 godz. 12:00 do dnia 13 lipca 2018,

6. Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia do szkoły
w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia
o wynikach egzaminu gimnazjalnego, a w przypadku Technikum nr 6, także zaświadczenia zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu:

–  w postępowaniu rekrutacyjnym  od dnia 12 lipca 2018 godz. 12:00 do dnia 19 lipca 2018 godz. 12:00,

– w postępowaniu uzupełniającym od dnia 14 sierpnia 2018 godz. 12:00 do dnia 20 sierpnia 2018 godz. 15:00.

7.  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych do III LO i Technikum nr 6:

– w postępowaniu rekrutacyjnym  w dniu 20 lipca 2018 do godz. 12:00,

– w postępowaniu uzupełniającym w dniu 21 sierpnia 2018 do godz. 12:00.

8. Poinformowanie kuratora oświaty przez dyrektora szkoły za pośrednictwem organu prowadzącego o liczbie wolnych miejsc w szkole:

– w postępowaniu rekrutacyjnym  dnia 20 lipca 2018 od godz. 12:00

– w postępowaniu uzupełniającym niezwłocznie po podaniu do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu uzupełniającym, nie później niż do dnia 21 sierpnia 2018 godz. 15:00.

 

Podobne