Wyniki matur i losy tegorocznych absolwentów

Wyniki matur i losy tegorocznych absolwentów

Duma szkoły przy Nadrzecznej, czyli o wynikach matur i losach tegorocznych absolwentów.

Jak każdego roku przełom listopada i grudnia to czas szczegółowych podsumowań egzaminów maturalnych, które odbyły się w maju. Udostępnione przez CKE dane pozwalają na szczegółową analizę zdawalności i tzw. łatwości arkuszy maturalnych z poszczególnych przedmiotów.

Do egzaminu przystąpiło 133 uczniów III LO. Egzamin zdało 118 uczniów.  Zdawalność wyniosła 89%.

Zdawalność egzaminu z języka polskiego wyniosła 99,2% i była wyższa od zdawalności w kraju (98%). Średni wynik z języka polskiego wyniósł w III LO 62,37% i był zbliżony do średniego wyniku w województwie łódzkim (64%). Na poziomie rozszerzonym nasi uczniowie wypadli bardzo dobrze – średni wynik wyniósł 70,57% i był o ponad 9 punktów procentowych wyższy od średniego wyniku w kraju.

Zdawalność egzaminów z języków obcych w III LO była wyższa od zdawalności krajowej. Z języka niemieckiego zdawalność w naszej szkole była stuprocentowa a z języka angielskiego wyniosła 99,2%.

Z matematyki zdawalność wyniosła 89% (w kraju 90%).  Uczniowie, którzy przyszli do III LO w 2012 roku mieli umiejętności matematyczne na niskim poziomie. Średnie wyniki po egzaminie gimnazjalnym z matematyki w czterech klasach mieściły się w staninie niskim (stanin trzeci w skali dziewięciostaninowej). We wszystkich klasach nastąpił zdecydowany przyrost umiejętności, gdyż po egzaminie maturalnym średni wynik trzech z tych klas znalazł się w staninie czwartym a w jednej w staninie piątym. Średnie wyniki procentowe z egzaminu maturalnego z matematyki były zdecydowanie wyższe od średnich wyników z egzaminu gimnazjalnego. Tylko jedna klasa naszego liceum realizowała zakres rozszerzony z matematyki i w tej klasie uczniowie uzyskali wyniki powyżej średniej (średni wynik tej klasy znalazł się w szóstym staninie).

Nasi absolwenci zdawali egzaminy na poziomie rozszerzonym z różnych przedmiotów. Największym powodzeniem cieszyły się: język angielski, geografia i wiedza o społeczeństwie. Wybór egzaminów na poziomie rozszerzonym u większości uczniów był zgodny z profilem klasy, do której uczęszczali.

W Radzie Pedagogicznej  ZSP nr 8 pracuje dwudziestu dwóch  nauczycieli będących czynnymi egzaminatorami OKE w Łodzi.  Nauczyciele w codziennej pracy z uczniami wykorzystują wieloletnie doświadczenia płynące ze sprawdzania prac maturalnych.

W tym roku szkolnym nasi nauczyciele przygotowali atrakcyjną ofertę bezpłatnych fakultetów ze wszystkich przedmiotów ogólnych i zawodowych. Są to zajęcia wyrównawcze oraz przygotowujące do egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym.


Uzupełnieniem informacji o wynikach matur są bez wątpienia dane na temat tego, na jakie kierunki i na jakie uczelnie dostali się nasi absolwenci.

Mamy się czym pochwalić. Ponad 70 % tych, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego podjęło naukę na wyższych uczelniach i to w zdecydowanej większości na studiach dziennych. Uczelnie i kierunki, które wybierali były w dużej mierze uzależnione od profilu klasy.

Absolwenci klasy humanistycznej dostali się głównie na studia pedagogiczne i humanistyczne – historię, ale również na Wyższą Akademię Techniczną oraz Wyższą Szkołę Morską.

Byli uczniowie klasy biologiczno-chemicznej, w różnych miastach w Polsce, studiują biologię, biotechnologię, leśnictwo czy ochronę środowiska.

Absolwenci dwóch klas europejskich, którzy realizowali rozszerzoną geografię i wiedzę o społeczeństwie dostali się na administrację, logistykę, ekonomię, wychowanie fizyczne oraz turystykę i rekreację.

Absolwenci klasy, która miała rozszerzoną matematykę, fizykę i informatykę zasili głównie uczelnie techniczne – AGH, Politechnikę Łódzką, wybierając takie kierunki jak: matematyka, mechanika, inżynieria produkcji, geodezja i kartografia.

Wszystkim studentom i słuchaczom szkół policealnych w trwającym roku akademickim życzymy samych sukcesów. Niech wyniki pierwszej egzaminacyjnej sesji utwierdzą Was co do słuszności dokonanych wyborów.

 

Podobne