Konkurs Fotograficzno – Plastyczny „Moja Polska Niepodległa”

REGULAMIN KONKURSU

I. Organizator oraz czas trwania konkursu:

1.Organizatorem Konkursu Fotograficzno-Plastycznego “Moja Polska Niepodległa” jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim.
2.Konkurs rozpoczyna się w dniu 01.10.2015r. i trwać będzie do 30.10.2015r.(ostateczny termin przekazania zdjęć i prac plastycznych).
3.Zwycięskie prace zostaną zaprezentowane na specjalnej wystawie.

II. Cele konkursu:

1.Wyłonienie najlepszych fotografii i prac plastycznych, charakteryzujących się wysokim poziomem artystycznym i interesującym ujęciem tematu.
2.Promowanie postawy patriotycznej.
3.Promowanie wiedzy kulturowo-historycznej.
4.Pobudzenie aktywności twórczej uczestników.
5.Upowszechnianie i popularyzacja fotografii jako dziedziny sztuki.
6.Propagowanie fotografii jako kreatywnej formy spędzania wolnego czasu.
7.Kształtowanie i rozwijanie wśród uczestników zdolności artystycznych.

III. Temat, oraz warunki uczestnictwa w konkursie:

1.Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie dwóch fotografii aranżowanych – samodzielne opracowanie i sfotografowanie scen związanych z odzyskaniem niepodległości przez Polskę lub pracy plastycznej dowolną techniką( plakat, kolaż, grafika, rzeźba).
2.Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 8 w Tomaszowie Maz.
3.Jako zgłoszenie do udziału w konkursie rozumiane jest dostarczenie 2 fotografii wywołanych w rozmiarze 15 x 21 cm w dowolnej kolorystyce oraz oryginalnego nośnika zdjęcia (negatyw, slajd, plik cyfrowy) bez zaawansowanej obróbki cyfrowej(dopuszczalna korekcja barwy, nasycenia, jasności, kontrastu itp.) lub pracy plastycznej. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach ( najciekawsza fotografia, najciekawsza praca plastyczna. Należy je składać Szkolnym Organizatorom Konkursu p. Monice Mordze i p. Grażynie Góralczyk.
4.Wszystkie prace zgłoszone do konkursu wyeksponowane będą na wystawie na terenie szkoły w dniu 09.11 2015 r.
5.Zgłaszając się do Konkursu, uczestnik oświadcza, iż przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych fotografii, oraz że wszystkie osoby widniejące na fotografiach wyrażają zgodę na ich opublikowanie oraz publiczną ekspozycję.
Ponadto oświadcza, że wyraża zgodę na:
– wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nagrodzonych fotografii lub prac plastycznych;
-opublikowanie jego imienia, nazwiska, miejscowości zamieszkania w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem, w wydawnictwach oraz na stronie internetowej Organizatora;
-na wykorzystywanie w celach promocyjnych Organizatora, w tym w szczególności na utrwalanie, modyfikowanie i zwielokrotnienie fotografii każdą techniką, w tym m.in. drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrową, audiowizualną, na jakichkolwiek nośnikach, bez ograniczeń, co do ilości i wielkości nakładu;
– rozpowszechnianie fotografii poprzez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności w sieciach komputerowych.

IV. Wykonane prace oceniać będzie jury powołane przez Szkolnego Organizatora Konkursu.

V. Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody rzeczowe oraz wyróżnienia.

Koordynatorzy Projektu
Monika Morga
Grażyna Góralczyk

Podobne