Konkurs Wiedzy Obywatelskiej

R E G U L A M I N    K ONKURSU

I. Cele konkursu.

 1. Rozbudzenie wśród uczniów zainteresowania wiedzą o Polsce i świecie współczesnym.
 2. Kształtowanie uczuć patriotycznych i postaw obywatelskich.
 3. Rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów.

II. Postanowienia ogólne.

Konkurs ma zasięg szkolny i przebiega w dwóch etapach:

– etap I – uczestnicy konkursu udzielają pisemnie odpowiedzi na pytania. Zestawy pytań ( 10 zestawów po 10 pytań) będą umieszczane na stronie internetowej szkoły oraz na tablicy przy pokoju nauczycielskim. Termin przyjmowania odpowiedzi przez organizatorów konkursu – 2 tygodnie od dnia udostępnienia pytań. Do drugiego etapu przechodzą uczestnicy, którzy osiągną minimum 90 pkt. Lista uczestników z punktacją uzyskaną za poszczególne zestawy zostanie wywieszona na tablicy i umieszczona na stronie internetowej ZSP nr 8.

– etap II ( finał ) – uczestnicy otrzymują zestaw 10 pytań wybranych przez organizatorów ze wszystkich zestawów etapu I. Czas na udzielenie pisemnej odpowiedzi – 15 minut. Finał odbędzie się w terminie podanym przez szkolną komisję konkursową i pod jej nadzorem. Przy braku rozstrzygnięcia konkursu, odbędzie się dogrywka, w trakcie której finaliści otrzymają dodatkowy zestaw 10 pytań związanych ze znajomością Konstytucji III RP.

III. Uczestnicy konkursu.

W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie wszystkich klas. Warunkiem udziału w konkursie jest oddanie członkom szkolnej komisji konkursowej w wyznaczonym terminie odpowiedzi do pierwszego zestawu pytań.

IV. Organizatorzy konkursu.

Organizatorami konkursu, a zarazem członkami szkolnej komisji konkursowej są nauczyciele historii i wiedzy o społeczeństwie mgr Grażyna Góralczyk i mgr Piotr Dębicki.

V. Terminarz konkursu.

Termin rozpoczęcia konkursu 14 IX 2015r.

Finał konkursu 2– 10 IV 2016r.

VI. Nagrody i wyróżnienia

Finaliści, którzy uzyskają w II etapie minimum 8 pkt. będą mieli podwyższoną ocenę z przedmiotu wiedza o społeczeństwie oraz otrzymają dyplomy uznania. Uczniowie klas, w których wos nie występuje, otrzymają ocenę cząstkową „6″ z przedmiotów historia lub historia i społeczeństwo z wagą „5”. Zwycięzca konkursu (osoba z maksymalną ilością punktów) otrzyma nagrodę rzeczową.

VII. Honorowy patronat nad konkursem sprawuje Dyrektor Szkoły mgr Tomasz Migała oraz Rada Rodziców ZSP 8.

      Zestaw I

 1. Podaj imię i nazwisko premiera Wielkiej Brytanii w latach 1979 – 1990 …………………………………………………….
 2. Podaj imię i nazwisko ostatniego Prezydenta II RP na uchodźstwie po 1945r. …………………………………………….
 3. Parlament Rosji nosi nazwę ……………………..
 4. Król Hamad al. Chalifa jest władcą ……………………………….
 5. Prezesem Trybunału Konstytucyjnego w latach 1985- 1989 był ………………………………………..
 6. Guantanamo znajduje się ……………………………
 7. Podaj imię i nazwisko byłego znanego działacza SN spokrewnionego z ministrem MEN w latach 2005 – 2007. Obecnie znanym adwokatem. …………………………………………….
 8. Rzecznik Praw Obywatelskich w Szwecji nosi nazwę ……………….. ….
 9. Instytucja Rzecznika Praw Obywatelskich została ustanowiona w Polsce w roku ………………
 10. Polska została członkiem NATO w roku …………….

Ostateczny termin oddania I zestawu – 28.09.2015r.

 

 

 

Podobne