Koncepcja Pracy Szkoły

Koncepcja Pracy Szkoły

III LO działa zgodnie z przyjetą KONCEPCJĄ PRACY SZKOŁY. Uwzględnia ona potrzeby rozwojowe uczniów, specyfikę szkoły oraz środowiska lokalnego.

Zapraszamy wszystkich uczniów, rodziców oraz Radę Pedagogiczną do przypomnienia sobie koncepcji pracy naszej szkoły.

KONCEPCJA PRACY

III Liceum Ogólnokształcącego w Tomaszowie Mazowieckim

w latach 2011 – 2014

 „W poszukiwaniu prawdy, dobra i piękna w świecie”

 Bezpieczne i przyjazne Liceum drogą do:

  • zdobywania rzetelnej wiedzy o świecie , innych ludziach i o sobie,
  • pełnego rozwoju osobowości i kształtowania właściwych postaw etycznych,
  • pełnego poznania i wykorzystania własnych możliwości intelektualnych i fizycznych,
  • rozbudzania patriotyzmu,
  • kształtowania tolerancji dla odmienności,
  • budowania poczucia własnej wartości,
  • kształcenia samodzielności i aktywności życiowej.

Obszar: Kształcenie

 

Priorytet: Podniesienie jakości pracy nauczycieli i szkoły.

 Cel główny: Podniesienie efektywności nauczania

Zadania szczegółowe:

 1.      Rozpoznanie możliwości edukacyjnych uczniów (testy diagnostyczne w klasach pierwszych).

2.      Zorganizowanie szczególnych form pracy z uczniami wykazującymi niskie kompetencje przedmiotowe i trudności w nauce (zajęcia wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne) oraz z uczniami zdolnymi z wykorzystaniem „godzin 42 KN”.
3.      Przeprowadzanie wewnętrznych badań wyników nauczania.
4.      Prowadzenie przez nauczycieli konsultacji lub zajęć fakultatywnych przygotowujących młodzież do egzaminu maturalnego.
5.      Ewaluacja wyników egzaminów zewnętrznych.
6.      Zapewnienie rozwoju zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów (rozszerzenie przedmiotowe, koła zainteresowań).
7.      Rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez organizację i udział w konkursach tematycznych, zawodach sportowych, realizację prezentacji i projektów uczniowskich, wycieczki dydaktyczne itp.
8.      Doskonalenie wykorzystania technologii informacyjnej i komunikacyjnej w codziennej pracy dydaktycznej poprzez wprowadzenie i upowszechnianie na terenie szkoły idei „e-learningu” poprzez promowanie wśród nauczycieli i uczniów internetowej platformy edukacyjnej „moodle”.

 Obszar: Wychowawczo- opiekuńczy.

Priorytet: Kształtowanie motywacji do zdobywania wiedzy i umiejętności    oraz świadomego uczestnictwa w życiu społecznym rodziny,  szkoły  i środowiska lokalnego. Tworzenie wizerunku szkoły bezpiecznej i wymagającej.

Cel główny: Zwiększanie skuteczności pracy wychowawczej szkoły. Wdrażanie do samo-rządności, kształtowanie właściwych postaw obywatelskich i społecznych.

  Zadania szczegółowe:

1.      Wdrażanie uczniów do samorządności poprzez pełnienie różnych funkcji
w Samorządzie Uczniowskim, wykonywanie określonych zadań, projektów o walorach edukacyjnych lub promocyjnych, zaproponowanych przez społeczność szkolną.
2.      Opracowanie przez SU oferty zajęć pozalekcyjnych, w uzgodnieniu z opiekunem SU i nauczycielami, dającej uczniom szansę na rozwijanie zainteresowań, uzdolnień i możliwość  zagospodarowania wolnego czasu.
3.      Wykorzystanie działalności Szkolnego Centrum Wolontariatu na rzecz środowiska lokalnego i w pracy wychowawczej szkoły.
4.      Położenie nacisku na przestrzeganie dyscypliny przez uczniów.
5.      Kultywowanie postaw patriotycznych i tradycji szkolnych poprzez organizację i udział w szkolnych, miejskich i powiatowych uroczystościach patriotycznych.
6.      Zapobieganie zjawiskom patologicznym wśród uczniów /agresja, nikotynizm, alkoholizm, narkomania/ poprzez realizację Szkolnego Programu Profilaktyki.
7.      Wdrażanie i mobilizowanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w kulturze i życiu kulturalnym szkoły.
 

Obszar: Organizacja i zarządzanie.

Priorytet: Poprawianie warunków pracy nauczycieli i uczniów.

Cel główny: Systematyczne rozwijanie bazy szkoły (remonty, inwestycje) oraz uzupełnianie wyposażenia pomieszczeń szkoły.

 

Zadania szczegółowe:

1. Kontynuować termomodernizację budynku szkolnego.
2. Przenieść szatnię uczniowską do nowych pomieszczeń i uruchomić nową pracownię dydaktyczną.
3. Wyposażać w nowoczesny sprzęt komputerowy i multimedialny pracownie szkolne.
4. Zorganizować pokój pracy dla nauczycieli.
5. Poprawić stan bezpieczeństwa w budynku szkoły i na terenie przyszkolnym poprzez rozwijanie sieci monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego.
6. Modernizacja biblioteki szkolnej – uzupełnienie księgozbioru biblioteki i jego komputeryzacja, wymiana regałów bibliotecznych, wymiana nawierzchni podłogi i malowanie ścian.

 Obszar: Promocja.

Priorytet: Szkoła dba o kształtowanie pozytywnego wizerunku w środowisku, upowszechnia swoje osiągnięcia. Rozpoznajemy w środowisku społecznym i gospodarczym oczekiwania edukacyjne i stosownie do nich kształtuje swoją ofertę edukacyjną.

Cel główny: Doskonalenie obiegu informacji o szkole i jej osiągnięciach w środowisku lokalnym.

 

Zadania szczegółowe:

1.      Przygotowanie i rozpowszechnienie informacji o nowych kierunkach kształcenia.
2.      Organizowanie Dni Otwartych w szkole.
3.      Wykonanie i rozpowszechnienie informatora, plakatów,  ulotek o liceum dla kandydatów w celu zapoznania ich z ofertą edukacyjną na kolejny rok szkolny.
4.      Prowadzenie i aktualizacja strony internetowej III LO.
5.      Przeprowadzenie ankiet wśród uczniów klas pierwszych w celu zdobycia informacji o preferencjach, którymi kierowała się młodzież wybierając naszą szkołę i rozszerzenia przedmiotów w danej klasie.
6.      Prezentowanie swojej pracy i osiągnięć w środowisku lokalnym z pomocą mediów,  szkolnej strony internetowej, itp. 

7.      Angażowanie uczniów i rodziców w akcje promocyjne szkoły, np. z wykorzystaniem metody projektu edukacyjnego lub kolportażu reklamy wizualnej.

Podobne

SZKOLNY REGULAMIN REKRUTACJI

SZKOLNY REGULAMIN REKRUTACJI

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 8 W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM Na podstawie Art.367 ustawy z dnia 14 grudnia…